PRESSMEDDELANDE

FAM AB (”FAM”) har den 9 september 2016 avyttrat aktier i Alfa Laval AB (”Alfa Laval”), innebärande att FAM:s sammanlagda innehav i Alfa Laval efter transaktionen uppgår till 12 550 000 aktier, motsvarande 2,99 procent av kapital och röster.

Information om förändringen av FAM:s innehav av aktier i Alfa Laval har enligt reglerna om flaggning i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument lämnats till Alfa Laval samt till Finansinspektionen för offentliggörande.

För ytterligare information:
Lars Wedenborn, VD FAM
Mobil: 0735-237735
Email: lw@fam.se

FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM:s största innehav är SKF, Stora Enso, Höganäs, Nefab och Bergvik Skog. Per 31 december 2015 uppgick tillgångarna till 37 mdr SEK.

www.fam.se

Om oss

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar