PRESSMEDDELANDE

FAM AB (”FAM”) har den 9 september 2016 avyttrat aktier i Alfa Laval AB (”Alfa Laval”), innebärande att FAM:s sammanlagda innehav i Alfa Laval efter transaktionen uppgår till 12 550 000 aktier, motsvarande 2,99 procent av kapital och röster.

Information om förändringen av FAM:s innehav av aktier i Alfa Laval har enligt reglerna om flaggning i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument lämnats till Alfa Laval samt till Finansinspektionen för offentliggörande.

För ytterligare information:
Lars Wedenborn, VD FAM
Mobil: 0735-237735
Email: lw@fam.se

FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM:s största innehav är SKF, Stora Enso, Höganäs, Nefab och Bergvik Skog. Per 31 december 2015 uppgick tillgångarna till 37 mdr SEK.

www.fam.se

Prenumerera

Dokument & länkar