Fastighetsägarna Stockholm tar avstånd från promemorian ”Brandskydd i praktiken” från Södertörns brandförsvarsförbund

Promemorian kan tolkas som att Södertörns Brandförsvar föreslår egna lokala byggregler, något som vi kraftfullt tar avstånd ifrån, säger Sara Haasmark, expert förvaltningsutveckling.

Södertörns Brandförsvarsförbund har i en promemoria föreslagit lokala brandskyddsregler som avviker från gällande lagstiftning. Man har till exempel föreslagit att radhus inte ska få byggas i vissa områden och att byggherren/fastighetsägaren skall lösa brandskyddet på annat sätt än vad som anges i Boverkets byggregler (BBR) eftersom räddningstjänsten inte har en chans att hinna rädda de boende.

- Dagens brandskydd bygger på de byggregler som finns i BBR, som byggherren/fastighetsägaren skall följa vid ny- och ombyggnation samt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) som anger att kommunen ska tillhandahålla en räddningstjänst som är anpassad till den lokala riskbilden, säger Sara Haasmark expert hos Fastighetsägarna Stockholm.

- Promemorian kan tolkas som att Södertörns Brandförsvar föreslår egna lokala byggregler, något som vi kraftfullt tar avstånd ifrån, avslutar Sara Haasmark.

Boverket har sedan tidigare i ett svar till Södertörns brandförsvarsförbund påtalat det olämpliga i denna promemoria. Även MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, menar att  byggreglerna är tydliga i dessa avseenden. 

För mer information, kontakta:
Sara Haasmark, Expert Fastighetsutveckling Fastighetsägarna Stockholm, telefon: 08- 617 76 14 eller e-post sara.haasmark@fastighetsagarna.se

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Antalet medlemmar uppgår till cirka 5 700. Dessa är dels ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter, dels bostadsrättsföreningar. Totalt har medlemmarna drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.

Taggar:

Media

Media

Citat

Dagens brandskydd bygger på de byggregler som finns i BBR, som byggherren/fastighetsägaren skall följa vid ny- och ombyggnation samt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) som anger att kommunen ska tillhandahålla en räddningstjänst som är anpassad till den lokala riskbilden. Promemorian kan tolkas som att Södertörns Brandförsvar föreslår egna lokala byggregler, något som vi kraftfullt tar avstånd ifrån.
Sara Haasmark