Feelgood: Bokslutskommuniké för år 2006

Feelgood Svenska AB (publ), org nr 556511-2058
 
Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
 
 
 
Fjärde kvartalet i sammandrag
-  Bästa kvartalsresultatet i Feelgoods historia
-  Nettoomsättningen uppgick till 130,4 (125,8) Mkr
-  Rörelseresultatet uppgick till 14,1 (3,1) Mkr
-  Resultatet efter skatt uppgick till 12,4 (2,3) Mkr
-  Resultatet per aktie var 0,15 (0,03) kr
 
Året i sammandrag
-  Nettoomsättningen uppgick till 463,5 (432,8) Mkr
-  Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (9,7) Mkr
-  Resultatet efter skatt uppgick till -0,5 (8,2) Mkr
-  Resultatet per aktie var -0,01 (0,10) kr per aktie
-  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 (8,8) Mkr
 
VD's kommentar
Det resultat som vi nu redovisar för helåret 2007 innebär också att Feelgood redovisar sitt bästa kvartalsresultat någonsin. Huvudorsakerna till den starka utvecklingen under den sista delen av året bedömer vi vara:
 
 • Bättre kostnadskontroll än tidigare i kombination med högre effektivitet i tjänsteproduktionen, samt
 • Ökad efterfrågan främst från befintliga kunder
 •  
  Med detta utgångsläge ser jag positivt på Feelgoods möjligheter 2007 till omsättningstillväxt och en förbättrad lönsamhet.
   
  Omsättning och resultat
  Helåret 2006
  Resultatutvecklingen har varit negativ jämfört med 2005, dock har en betydande förbättring skett under fjärde kvartalet. Resultaträkningens jämförbarhet med 2005 påverkas av att tre förvärvade bolag tillkommit under 2005 och 2006. Nettoomsättningen har stigit till följd av företagsförvärven, men påverkas samtidigt av prispress på marknaden. Bolagets omkostnader, särskilt overhead-kostnader, har först under fjärde kvartalet kunnat anpassas till en nettoomsättning som blivit lägre än förväntat.
   
  Feelgoods nettoomsättning ökade med 7,1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 463,5 (432,8) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) minskade dock med 7,3 Mkr och uppgick till 2,4 (9,7) Mkr. Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 0,1 (8,4) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -0,5 (8,2) Mkr. Resultatet är belastat med en skattekostnad från förvärvade bolag. Bolagets bedömning är att denna skattekostnad kan ifrågasättas. Av försiktighetsskäl har dock kostnaden medtagits.
   
  Uppsägningskostnader för ledningspersoner samt engångskostnader i ett vårdavtal, påverkar resultatet negativt med c:a 7 Mkr. Det förvärvade dotterbolaget Vitea belastar koncernens resultat med c:a 6 Mkr.
   
  Fjärde kvartalet
  Efter en svag resultatutveckling under tre kvartal 2006, skedde en kraftfull förbättring av resultatet under det fjärde kvartalet, som är det säsongsmässigt starkaste för branschen. Omsättning och resultat efter finansiella poster uppgick till 130,4 (125,8) Mkr respektive 13,3 (2,8) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet påverkas positivt med c:a 1,5 Mkr, genom upplösning av reserveringar gjorda under tidigare perioder 2006.
   
  Ledningsförändringar
  Tidigare VD avgick i september och ersattes av operative chefen Johannes Cullberg som tf VD.  Tidigare CFO slutade i maj och ersattes av Claes Fägersten. I januari 2006 rekryterades ny försäljningschef, Conny Gustafsson.
   
  Rekrytering av VD
  Johannes Cullbergs tillförordnande som verkställande direktör i Svenska Feelgood AB (publ) fortsätter. Styrelsen utvärderar för närvarande ett antal externa och interna kandidater. Beslut om permanent tillsättande av VD kommer att meddelas senast i samband med publiceringen av delårsrapport för Q2.
   
  Förvärv av verksamheter
  Den 19 januari 2006 genomförde Feelgood ett förvärv av samtliga aktier i Vitea AB. Vitea som grundades 1999 är ett konsultbolag med effektiva metoder och system för att stötta arbetsgivare i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Genom förvärvet förbättras Feelgoods position som en stark hälsos-trategisk partner.
   
  Vitea har under 2005 och 2006 genomgått en omstrukturering som inneburit en anpassning av organisation och kostnadsnivå. Feelgoods omsättning för 2006 har ökat med 25 Mkr till följd av förvärvet. Resultatbidraget 2006 blev dock negativt, - 5,8 Mkr, på grund av integrationskostnader och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar. Från och med 2007 beräknas påverkan på både resultat- och kassaflöde bli positivt.
   
  Den 14 augusti förvärvades de återstående 60% av aktierna i Östermalmshälsan Syn AB för 0,2 Mkr. Efter förvärvet är Östermalmshälsan Syn AB ett helägt dotterbolag.
   
  En sammanställning över anskaffningsvärdet samt de beräknade verkliga värdena på tillgångar och skulder redovisas i not. Om tillträdesdagen för rörelseförvärven hade varit den 1 januari 2006 skulle koncernens nettoomsättning för året 2006 ha uppgått till 465,7 Mkr och resultatet till -1,1 Mkr. De förvärvade enheternas resultat efter förvärvstidpunkten som är innefattat i koncernens resultat uppgår till -5,6 Mkr.
   
  Investeringar
  Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 25,5 (37,8) Mkr. Av beloppet härrör 23,5 Mkr från förvärvet av Vitea AB.  Aktierna i Vitea AB förvärvades för 16,5 Mkr.
   
  Finansiell ställning och kassaflöde
  Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,7 (7,1) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit uppgick till 26,5 (27,6) Mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 57,6 (38,4) Mkr i räntebärande skulder.
   
  Eget kapital 2006-12-31 uppgick i koncernen till 74,3 (70,9) Mkr, och soliditeten till 24,8 (28,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 (8,9) Mkr.
   
   
   
  Nyemissioner och bemyndiganden
  I februari 2006 genomfördes en nyemission i samband med förvärvet av Vitea AB. Nyemissionen om 1 675 000 aktier à nominellt 1,25 kr riktades till ägaren av Vitea AB. Aktierna tecknades till en emissionskurs om 3,15 kr.
   
  Under året har totalt 571 500 teckningsoptioner konverterats till aktier. Teckningsoptions-programmet som riktades till anställda under 2003, löpte ut i juni och inga teckningsrätter återstår att konvertera.
   
  Årsstämman 2006 bemyndigade styrelsen att utge högst 4 000 000 aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats per 2006-12-31.
   
  Registrerat aktiekapital per 2006-12-31 uppgår till 104 925 463:75 kronor fördelat på 83 940 371 aktier.
   
  Personal
  Medelantalet anställda uppgick under perioden till 569 (563). Sedan februari 2006 (efter Vitea-förvärvet) har antalet minskat med cirka femtio personer, största delen av minskningen är hänförlig till andra halvåret.
   
  Moderbolaget
  Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 15,8 (15,8) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -27,3 (-29,5) Mkr.
   
  Investeringarna uppgick till 16,7 (30,3) Mkr. Investeringarna består i huvudsak av aktierna i Vitea AB.  Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 5,0 (5,8) Mkr.
   
  Framtidsutsikter
  Efter en svag resultatutveckling under de tre första kvartalen 2006 avslutades året mycket starkt och det fjärde kvartalet blev Feelgoods bästa någonsin med ett rörelseresultat på 14,1 Mkr, vilket är 11,0 Mkr bättre än motsvarande kvartal 2005. Koncernens overheadkostnader som under de första nio månaderna legat på c:a 10% av omsättningen, omräknat till helårsbasis, har reducerats med c:a 3 procentenheter, med fullt genomslag från och med kvartal fyra 2006.
   
  Från och med september redovisar Feelgood ett positivt resultat efter finansnetto för varje enskild månad och de månadsvisa förbättringarna fortsätter under inledningen av 2007. För januari månad redovisas en fortsatt ökad nettoomsättning och ett resultat efter finansnetto som är c:a 1,5 Mkr bättre än januari 2006.
   
  Sammantaget är det styrelsens och ledningens bedömning att nettoomsättningen fortsätter att öka under 2007 samt att resultatet efter finansnetto kommer att överstiga bolagets historiskt sett bästa resultat från 2004, då resultatet efter finansnetto uppgick till 10,2 Mkr.
   
  Redovisningsprinciper
  Vid upprättandet av koncernredovisningen för året och delåret tillämpas från och med år 2005 International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Vad gäller delårsrapporten är denna upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner.
   
  De redovisningsprinciper som har tillämpats i denna rapport är desamma som de som beskrivs i årsredovisningen för 2005, med tillägg för förändringar i IAS 19 som medför att aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsplaner redovisas direkt mot eget kapital. Detta har korrigerats retroaktivt i ingående balansen för 2005.
   
  Ekonomisk information
  -          Delårsrapport för tre månader; 26 april 2007
  -          Delårsrapport för sex månader; 30 augusti 2007
  -          Delårsrapport för nio månader; 25 oktober 2007
  -          Bokslutskommuniké för år 2007; 19 februari 2008
   
  Vinstutdelning
  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2006.
   
  Årsredovisning
  Årsredovisningen för 2006 distribueras med post direkt till aktieägarna, samt finns tillgänglig på bolagets huvudkontor från den 5 april 2007.
   
  Årsstämma
  Årsstämma 2007 hålls i Stockholm den 22 maj.
   
  Nomineringskommitté 
  I enlighet med årsstämmobeslut den 11 maj 2006 har nomineringskommitté inför styrelsevalet vid årsstämman 2007 utsetts bland bolagets största aktieägare.. Kommittén består av, förutom styrelsens ordförande Uwe Löffler, Christoffer Lundström (Provobis Holding) som är kommitténs ordförande, Ulf Strömsten (Catella Kapitalförvaltning) och Torsten Söderberg (Syoto AB).
   
  Övrig information
  Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publicerings-tillfället på Feelgoods webbplats (www.feelgood.se), under fliken Investerare/Rapporter. På webbplatsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information.
   
  - - - - - - -
   
  Stockholm den 22 februari 2007
   
   
  Johannes Cullberg
  tf VD och koncernchef
   
   
   
  Kontaktpersoner:
  Johannes Cullberg, tf VD och koncernchef, 070-285 57 76
  Claes Fägersten, CFO, 070-750 55 77
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

  Om oss

  Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

  Prenumerera