Feelgood: Inbjudan till teckning av aktier

Report this contentEfter genomförd nyemission, vid full teckning, kommer aktiekapitalet att öka med 58.832.280 SEK för att därefter uppgå till 88.248.420 SEK. Emissionskursen har fastställts till 1,50 SEK per aktie, vilket medför att bolaget tillförs högst 70.598.736 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK.

De aktier som inbjudan avser kommer att representera 67 procent av aktiekapitalet och rösterna efter fulltecknad nyemission enligt ovan. För det fall nyemissionen ej blir fulltecknad med stöd av teckningsrätter, kommer styrelsen efter samråd med Bankaktiebolaget JP Nordiska att besluta dels i vilken utsträckning fördelning av aktier utan företrädesrätt skall äga rum, dels hur sådan eventuell fördelning skall ske.

Teckningsgaranti
Av det totala emissionsbeloppet är 50 procent säkerställt via teckningsförbindelser och garantier. Teckningsförbindelser har utverkats, vilka tillsammans motsvarar ca 37 procent av kapitalet. Bolagets två huvudägare, Provobis Holding AB och Lantbrukarnas Ekonomi AB, samt ytterligare ett antal större ägare avser att teckna aktier motsvarande hela sina innehav.

Utöver ovanstående teckningsförbindelser har de två ovan nämnda huvudägarna lämnat teckningsgarantier motsvarande ca 13 procent av emissionsbeloppet att vid behov tas i anspråk för att nå upp till 50 procents teckning av det totala emissionsbeloppet.

Stockholm den 14 augusti 2002

Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen

Kontaktpersoner: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Thomas Ådén, tf VD och finansdirektör <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0709-54 44 41 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Uwe Löffler, arbetande styrelseordförande <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0708-11 49 72

Prenumerera