Feelgood Svenska AB (publ) publicerar delårsrapport Q3 2019

Report this content

”Feelgood fortsätter att stärka sin marknadsposition inom hälsosektorn. Feelgoods intäkter växte med 9,2 procent under tredje kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Semesterperioden ger dock ett svagt resultat för tredje kvartalet i likhet med tidigare år.”

Utdrag ur VD och koncernchef Joachim Moraths kommentar till rapporten

Tredje kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 138,4 mkr (126,8) motsvarande en omsättningstillväxt om 9,2 procent (3,2).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –1,6 mkr (–8,8) motsvarande en EBITDA marginal om –1,2 procent (–6,9).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –13,7 mkr (–10,9).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,11 kr (–0,08). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (106 290 371).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,11 kr (–0,08). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (106 290 371).
 • Stort intresse för slutspurten av Nomineringsperioden för Sveriges Friskaste Företag.

Första nio månaderna i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättningen för nio månaderna uppgick till 555,9 mkr (499,8) motsvarande en omsättningstillväxt om 11,2 procent (3,4).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 51,4 mkr (22,9) motsvarande en EBITDA marginal om 9,2 procent (4,6).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,8 mkr (17,0)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,09 kr (0,12). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (104 810 741).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,09 kr (0,11). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (105 740 557).
 • Fr.o.m den 1 januari 2019 konsolideras förvärvet av Helsa Företagshälsovård Sverige AB i Feelgoods siffror, se vidare not 5.
 • Fr.o.m den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16, vilket medfört effekt på koncernens finansiella rapporter, se vidare not 1 och 2.
Belopp i mkr Jul-sep 2019 Jul-sep 2018 Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 Okt 2018- sep 2019 Jan-dec 2018
Nettoomsättning 138,4 126,8 555,9 499,8 751,6 695,5
Resultat före avskrivningar (EBITDA) –1,6 –8,8 51,4 22,9 69,8 41,4
Rörelseresultat (EBIT) –13,7 –10,9 15,8 17,0 32,6 33,9
Nettoresultat (EBT) –14,6 –11,1 12,9 16,4 29,5 32,9
Resultat per aktie före utspädning (kr) –0,11 –0,08 0,09 0,12 0,21 0,24
Resultat per aktie efter utspädning (kr) –0,11 –0,08 0,09 0,11 0,21 0,24

Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD och koncernchef, 070-213 08 23

joachim.morath@feelgood.se

Fredrik Bister, CFO, 070-343 24 63

fredrik.bister@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar