Feelgood Svenska AB (publ) publicerar kvartalsrapport Q1 2021: På väg mot återhämtning med ett starkt avslut på kvartalet

Report this content

”Efter en svagare inledning avslutades första kvartalet med ett mycket starkt resultat i mars. Kvartalet påverkades av pandemin med en viss nedgång i intäkter jämfört med föregående år, men effekterna av detta motverkas av genomförda kostnadsanpassningar och den snabbt växande digitala leveransen. Därmed lyckas vi hålla en relativt stabil EBITDA-marginal. Det starka marsresultatet och en god utveckling under april gör att våren inleds positivt.”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten
 

Första kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

  • Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 193,5 mkr (208,4) motsvarande en omsättningsminskning om –7,2 procent (2,0).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,8 mkr (24,2) motsvarande en EBITDA marginal om 10,7 procent (11,6).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,9 mkr (11,2).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 kr (0,08).
  • Feelgood får fortsatt förtroende att leverera företagshälsovård till Volvo Cars drygt 26 000 anställda. Feelgoods uppdrag gäller för hela Volvo Cars i Sverige och löper i tre år med möjlighet till förlängning. Volvo Cars anställda har kunnat ta del av Feelgoods företagshälsovård sedan 2002, då samarbetet startade. 
     
Belopp i mkr Jan-mar 2021 Jan-mar 2020 Apr 2020-mar 2021 Jan-dec 2020
Nettoomsättning 193,5 208,4 728,0 724,1
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 20,8 24,2 77,7 81,1
Rörelseresultat (EBIT) 4,9 11,2 16,4 22,7
Resultat före skatt (EBT) 3,6 10,3 11,8 18,4
Periodens resultat per aktie före utspädning (kr) 0,03 0,08 0,09 0,14
Periodens resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,03 0,08 0,09 0,14

        
 
Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD, 070-213 08 23

joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök, CFO, 070-092 24 84

cecilia.hojgardhook@feelgood.se

 
Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08:00 CET.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar