Erbjudandet att teckna aktier i FlexQube AB (publ) övertecknades kraftigt, handeln inleds på Nasdaq First North den 14 december 2017

FlexQube AB (publ) (“FlexQube” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna aktier inför listningen på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Intresset att teckna aktier i FlexQube har varit mycket stort från både institutioner och privata investerare och totalt inkom över 7 600 anmälningar. Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att få tilldelning. Styrelsen har beslutat om tilldelning av aktier i enlighet med tilldelningsprinciperna som angavs i Bolagets prospekt. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande. Nya aktieägare som tillförs Bolaget uppgår till ca 3 200. 

FlexQube verkar på en global marknad för materialhantering och det primära användningsområdet för Bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar för materialpresentation. FlexQubes kunder återfinns huvudsakligen inom lager, tillverkning och distributionsindustrin. Dessa industrier är under stor förändring och kraven på nya teknologier och en effektiv materialhantering ökar snabbt eftersom kostnaden för materialhantering är stor. FlexQube har utvecklat ett patenterat koncept med modulariserade och smarta byggblock som kan kombineras för att skapa kundunika vagnar för materialhantering. Den 14 december börjar FlexQubes aktie att handlas på First North.

  • Priset i Erbjudandet är fastställt till 30 kronor per aktie
  • I syfte att uppfylla Nasdaq First North spridningskrav har FlexQube AB erbjudit allmänheten och institutionella investerare i Sverige att förvärva högst 1 333 333 aktier.
  • Erbjudandet kommer att tillföra FlexQube ca 40 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Didner & Gerge Fonder AB har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 9 675 000 SEK, vilket motsvarar totalt cirka 24,2% av aktierna och rösterna i Erbjudandet. Efter erbjudandet kommer Didner & Gerge Fonder AB sammanlagt att ha 620 613 aktier i Bolaget, vilket motsvarar 9,8% av aktierna och rösterna i Bolaget.
  • Likviddag för tilldelade aktier är den 12 december 2017.
  • Första handelsdag på Nasdaq First North beräknas till den 14 december 2017 och Bolaget kommer att handlas under kortnamnet FLEXQ.

”Det är mycket glädjande att se det stora intresset för vårt bolag och vi välkomnar alla nya aktieägare till FlexQube. Vi har en intressant och inspirerande resa framför oss och ser fram emot att noteras på First North ”, säger Anders Fogelberg, VD för FlexQube.

Rådgivare:

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut: Avanza Bank AB

Legal Rådgivare: Advokatfirman Morris AB

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank.

För ytterligare information:

Anders Fogelberg, VD FlexQube AB, tfn: +46 (0)702-86 06 74 eller e-post: anders.fogelberg@flexqube.com

Denna information är sådan information som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 16:00 CET.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FlexQube AB (publ). Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land. 

Anders Fogelberg, VD

E-post: anders.fogelberg@flexqube.com

Telefon:  +46 702 86 06 74

FlexQube verkar på en global marknad för materialhantering och det primära användningsområdet för Bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar för materialpresentation. FlexQubes kunder återfinns huvudsakligen inom lager, tillverkning och distributionsindustrin. Dessa industrier är under stor förändring och kraven på nya teknologier och en effektiv materialhantering ökar snabbt eftersom kostnaden för materialhantering är stor. FlexQube har utvecklat ett patenterat koncept med modulariserade och smarta byggblock som kan kombineras för att skapa kundunika vagnar för materialhantering.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar