FlexQubes rapport för det tredje kvartalet 2021

Report this content

TREDJE KVARTALET 2021

 • Orderingången ökade med 263 procent till 40,6 MSEK (11,2). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången ökat med 254 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 67,1 procent till 23,5 MSEK (14,1). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 64,3 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) upp­gick till -8,0 MSEK (-8,4) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -9,2 MSEK (-9,7).
 • Resultat före skatt uppgick till -9,3 MSEK (-9,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,3 SEK (-1,3).
 • Kassaflödet uppgick till -0,8 MSEK (-2,5), varav -6,7 MSEK (-4) från den löpande verksamheten, -1,3 MSEK (-0,9) från investeringsverksamheten och 7,2 MSEK (2,4) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 14,7 MSEK (10,9) vid periodens utgång. 
 • Tesla har tilldelat FlexQube ett projekt för materialhanteringsvagnar värt ca 10 MSEK för nya Gigafactory i Berlin.
 • Ett verkstadsföretag i Tyskland har lagt en order på ca 2 MSEK på hyllplansvagnar och pallvagnar till deras tillverkningsenhet i Tyskland.
 • FlexQube vinner första order till Asien. Ett bolag som tillverkar vindturbiner har lagt en order värd ca 650 000 SEK till en av deras fabriker i Kina. Ordern kommer från en existerande kund som använt vagnar från FlexQube i andra fabriker i Europa och Nordamerika under ett flertal år.
 • Via en distributör i USA har FlexQube erhållit en order på sex stycken robotiserade eQarts till en kund i Georgia, USA. Det är första gången FlexQube får en order på så många som sex stycken robotvagnar i en och samma order.
 • Norska Oda, tidigare Kolonial, har lagt ytterligare en stor order.  Det totala ordervärdet uppgår till 3,2 MSEK, och är för en ny anläggning som just nu är under byggnation i Finland.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021

 • Orderingången ökade med 77 procent till 103 MSEK (58,2). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången ökat med 92,8 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 11,9 procent till 65,3 MSEK (58,3). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 20,6 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -14,6 MSEK (-12,2) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -18,1 MSEK (-15,7).
 • Resultat före skatt uppgick till -18,5 MSEK (-15,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,5 SEK (-2,1).

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • En av världens tre största biltillverkare har lagt en beställning på FlexQubes nya autonoma logistikrobotsystem, benämnt eQart Navigator. Ordervärdet uppgår till ca 1,4 MSEK och består av två eQart Navigator-enheter och ett fåtal motoriserade plattformar.

Länk till delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021:
https://www.flexqube.com/secure-file.php?file=705d7fdfe32da60a1797a6b02464ac91.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

MYCKET STARK ORDERINGÅNG OCH FÖRSTA ORDER PÅ EQART NAVIGATOR

Orderingången för det tredje kvartalet landade för första gången över 40 MSEK för ett enskilt kvartal och det är över 24% högre än vårt starkaste kvartal någonsin, vilket var det andra kvartalet i år. Trenden är därmed mycket positiv och vi har sett en stark marknad i både Nordamerika och Europa, där särskilt Tyskland bidrar med större ordrar. Tesla står för en hel del av orderingången från Tyskland men vi har även flera andra större ordrar under perioden från just Tyskland.

Försäljningen landar på 23,5 MSEK vilket är 67 % bättre än fjolårets tredje kvartal. Utmaningar inom supply chain och kostnadsökningar på ingående material påverkar bruttomarginalen negativt men detta bedömer jag att vara av övergående karaktär och förbättringar förväntas redan i det fjärde kvartalet.

På de första nio månaderna i år har vi ökat vår orderingång 77% jämfört med fjolårets första nio månader vilket också innebär att vi redan nu nått över 100 MSEK i orderingång.

Under kvartalet har jag också välkomnat Heidi Bader till rollen som ny CFO i koncernen och jag ser mycket fram emot att arbeta med henne framåt. Vi har under året utökat vår ledningsgrupp och organisationen kommer att ytterligare förstärkas framöver.

FÖRSÄLJNING & RESULTAT

Återigen har vi en stark tillväxt för orderingången i Europa där vi också sett en fortsatt orderingång från Tesla på flera olika nya typer av vagnar under kvartalet. Tesla har nu växt till vår största kund totalt, ackumulerat för alla år, då vi även levererar vagnar till flera av Teslas andra fabriker. Sett till totala orderingången så står Europa för närmare hälften av orderingången i kvartalet och ökar med närmare 400% jämfört med tredje kvartalet 2020.

Med tanke på den starka orderingången under kvartalet samt att vissa leveranser förskjuts in i det fjärde kvartalet låg vår orderbok på rekordnivåer över 45 MSEK vid utgången av det tredje kvartalet. Det är vår högsta nivå någonsin och vi har nu fullt fokus på att få ut merparten av detta i det fjärde kvartalet.

Försäljningen och resultatet har påverkats av Covid-19 i både vår egen verksamhet och hos våra underleverantörer. Vi hade förhoppningar om att läget skulle förbättras under sommaren för att möjliggöra mer utleveranser i kvartalet men det har fortsatt varit utmanande ledtider på material och störningar i leveranskedjorna. Vissa kunder har också själva valt att skjuta på önskat leveransdatum på grund av förseningar för andra leverantörer vilket gjort att vi tvingats skjuta upp utleveranser till det fjärde kvartalet.

Utmaningarna inom supply chain har lett till både förseningar och ökade kostnader för transporter samtidigt som vi tvingats till att använda alternativa leverantörer med högre priser för att förbättra leveranstiderna till kunderna. Jag bedömer dock att de största utmaningarna kring detta ligger bakom oss och det fjärde kvartalet ser mer positivt ut.

Trots det försämrade resultatet är kassaflödet tillfredsställande där de likvida medlen som fanns tillgängliga vid utgången av kvartalet låg i linje med utgången av det andra kvartalet.

EBITDA landar på -8 MSEK i kvartalet vilket är i linje med fjolårets nivå men där marginalen påverkats negativt kortsiktigt av ovan nämnda supply chain utmaningar samtidigt som ett antal andra kostnader av engångskaraktär påverkat kvartalet. Vi har bland annat genomfört en flytt i USA till nya lokaler vilket belastat resultatet och ett par affärer med låg marginal som gjorts som instegsaffärer med potentiellt större kunder inverkar också negativt på EBITDA i kvartalet då de ger en ofördelaktigt stor påverkan sett till försäljningen under perioden.

Vi har fortsatt att offerera stora volymer under kvartalet och med tanke på att våra säljcykler ofta är 6-12 månader så är jag hoppfull att kunna fortsätta vår goda orderingång kommande kvartal. Under kvartalet har vi offererat 50% mer än snittet de senaste 12 månaderna.

FLEXQUBES ROBOTISERADE EQART®

Vi ser att konverteringarna av eQart-projekt ökar stadigt och vi nådde vårt bästa försäljningskvartal för eQart med 3,3 MSEK, vilket är 80% högre än vårt hittills bästa kvartal. I framtiden ser vi att eQart-försäljningen kommer att vara bolagets största intäktskälla och det är nu tillfredställande att se en stark positiv trend i försäljningen av eQart.

Projektet med Amazon löper på enligt plan och vi arbetar intensivt med att färdigställa robotlösningarna innan årets slut. Samtidigt med att projektet löper på så förs diskussioner om nästa steg.

De senaste månadernas aktivitet för vårt eQart team har varit hög och vår resa mot att bli ett erkänt robotteknikbolag har tagit flera stora kliv framåt på kort tid. Intresset för våra lösningar är stort och vår bakgrund där fokus legat på att utveckla och leverera modulära, flexibla, robusta, säkra och ergonomiskt anpassade vagnar gör oss ytterst relevanta i industrin. Vi känner självförtroende i vår unikhet och arbetar just nu med färdigställandet av en affärsplan som innefattar hela Blueboticsplattformen med självkörande robotar som navigerar autonomt (utan färgad tape eller linje på golvet).

Under kvartalet har vi även fått order från en av världens största biltillverkare på vår senaste innovation inom eQart-plattformen, nämligen det vi kallar eQart Navigator. Den här robotlösningen består av ett koncept vi lämnat in patent på i slutet av 2020 och löser ett antal större utmaningar för robotimplementation för materialhantering. Exempelvis klarar den på ett effektivt och säkert sätt att hantera många olika storlekar av vagnar och material som ska förflyttas. Den är snabb, liten och vi bedömer att den ger en kostnadsfördel vid en systemimplementation jämfört med andra robotlösningar. Dessa robotvagnar navigerar helt fritt i fabrikerna genom så kallad ”natural feature navigation” där vi använder BlueBotics ANT® system för att hantera navigationen. Vanligtvis refererar vi till produkten som en AMR (Autonomous Mobile Robot).

Vi har också ett mycket aktivt arbete med eQart Line (vår första produkt inom eQart segmentet) där vi kommer att lansera en helt ny styrdator under det första halvåret 2022. Detta innebär bland annat att vi kan öka hastigheten från 0,6 m/s till 1,0 m/s och får helt andra möjligheter att integrera med annan utrustning i fabrikerna.

UTVECKLING

Efter en intensiv sommar med flera företagstransaktioner mellan aktörer i branschen så har vi märkt att just robotteknik och automation inom internlogistik fortsätter att vara mycket hett. Bara det senaste året har vi noterat att både etablerade aktörer men också helt nya företag, framförallt potentiella användare av robotar söker en position för framtiden. De flesta är överens om att detta kommer att vara ett område som blir av avgörande betydelse för att kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet framöver. Det gäller både industriella, tillverkande företag men också självklart företag inom e-handel. I många fall handlar det om att tillgången på personal är en bristvara och förväntas bli än mer, det kommande decenniet.

Sommarens affärer där Fetch Robotics (omsatte ca 85 miljoner kronor 2020) i juli förvärvades av Zebra Technologies för ca 2,7 miljarder kronor och ABBs förvärv av det spanska bolaget ASTI är två exempel på företagsaffärer i sektorn på senare tid. ABB sa specifikt att logistikrobotar är framtiden och att de estimerar att marknaden kommer överstiga 120 miljarder kronor 2025. I september förvärvade även Locus Robotics det Boston baserade företaget Waypoint som är verksamt inom AMR-marknaden. För att ytterligare öka förståelsen för intresset för vår bransch kan nämnas att Norges största IPO på över två decennium genomfördes förra veckan när logistikautomationsbolaget Autostore noterades och bolaget har idag en värdering på ca 125 miljarder kronor, vilket innebär en värdering på ca 80 gånger försäljningen sett till att deras försäljning uppgick till ca 1,6 miljarder kronor 2020. Autostore har en effektiv lösning för hantering av produkter med en storlek upp till 60x40 cm i högautomatiserade lagersystem. Lite förenklat kan vi säga att FlexQube istället fokuserar på att utveckla effektiva automationslösningar för de produkter som överstiger denna storlek. Idag utgör storleken 60x40 cm ca 70-80% av logistikflödena för distributionsverksamheter men inom några år förväntas andelen som överstiger denna storlek att öka kraftigt och vi känner att vi är bra positionerade för att kunna tillhandahålla lösningar för det här. Vårt arbete med Amazon är ett tydligt bevis på just detta.

Komplexiteten ökar för både fabriker och lager framöver. Vi brukar säga att en fabrik blir mer och mer som ett lager då antalet artikelnummer ökar i takt med att antalet varianter av det som tillverkas ökar. Dessutom blir ett lager mer och mer som en fabrik. När du beställer från en e-handlare så beställer du ofta flera olika varor, det kan vara exempelvis mat på nätet men det kan också vara leksaker och kläder. Dessa varor har olika egenskaper och dimensioner som gör att de hanteras på olika sätt i ett distributionslager. Innan de skickas ut till dig som kund så måste dock varorna konsolideras. Denna process gör att det ställs mer avancerade krav på logistiken i ett distributionscenter. Det behövs effektiva transportlösningar men ökar också kraven på ergonomi och anpassning av de vagnar som används också. Det är här FlexQube kommer in; vårt unika erbjudande för att skapa kundanpassade vagnslösningar, mekaniska som robotiserade, blir väldigt attraktivt för både fabrikerna och för distributionscenter när komplexiteten ökar och förändringar sker snabbare och snabbare.

Den snabba transformationen för fordonsindustrin med elektrifiering innebär att spelfältet öppnas upp för nya företag, inte minst inom buss- och lastbilsmarknaden. Här är vi väl positionerade och har levererat lösningar till flera nya bolag, primärt i USA. 2021 har ändå varit ett mycket utmanande år för fordonssektorn (som över tid stått för närmare 60% av vår försäljning), dels på grund av halvledarbristen men också av att sektorn är inne i en stor omställning. Min bedömning är att vi kommer få se stora investeringar i sektorn de kommande åren med både modellprogram, nya fabriker och uppgradering av internlogistiksystem. Vi ser detta som en väldigt stor möjlighet för oss.

Vår strategi framöver är att öka vår försäljning via våra distributörer avsevärt samtidigt som vi ska växa med direktförsäljning på våra nyckelkunder globalt. Genom vårt mekaniska byggblockskoncept och eQart-plattform har vi en produktportfölj som är skalbar och mer komplett än tidigare. Jag är övertygad om att både eQart Line, med dess användarvänliga och snabba installationsprocess, samt våra självkörande AMR produkter, där vi kan erbjuda en helt unik produkt med eQart Navigator, båda kommer att bidra till en fortsatt kraftig tillväxt för oss framöver.

Vi är inne i en oerhört spännande fas för samtliga våra produktkategorier och geografier. Det kommer inte utan utmaningar så klart men vi ska göra det vi kan för att ta vara på vår position samt den efterfrågan som finns och kommer att finnas i marknaden. Behoven av våra lösningar kommer att fortsätta öka och nu gäller det att vi blir ännu mer skalbara i vårt affärsupplägg med exempelvis distributörer. Varje dag tar vi ett steg närmare vår vision om att varje fabrik och lager i världen ska förflytta material med hjälp av FlexQube.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, ODA, och Mann+Hummel.

För mer information kontakta
VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com
+46 702 86 06 74

CFO, Heidi Bader
heidi.bader@flexqube.com
+46 708 24 71 46

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 oktober 2021, kl. 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar