KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 I FLEXQUBE AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i FlexQube AB (publ), org.nr 556905-3944 (”FlexQube”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. FlexQube välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfällig lagstiftning, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i FlexQubes årsstämma ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under

rubriken ”Poströstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är FlexQube tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering behöver begära sådan rösträttsregistrering hos bank eller förvaltare i sådan tid att registreringen är verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 23 april 2021.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på FlexQubes hemsida www.flexqube.com. Förhandsröstnings­formuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret med e-post till ir@flexqube.com eller med post till
FlexQube AB (publ), August Barks gata 1, 421 32 Västra Frölunda.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av

förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.flexqube.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 7 433 333 stamaktier i FlexQube. Det totala antalet röster i FlexQube uppgår till 7 433 333.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio (10) dagar före bolagsstämman, dvs. senast måndagen 19 april 2021, via post till adress August Barks Gata 1, 421 32 Västra Frölunda eller via e-post till ir@flexqube.com. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.flexqube.com, och hos bolaget på adress August Barks Gata 1, 421 32 Västra Frölunda, senast lördagen den 24 april 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begär dem och som uppger sin postadress.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer information om personuppgiftsbehandling i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

l.       Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordningen

5.      Val av två justeringspersoner

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.      Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.      Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

11.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

12.    Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14.    Val av revisor

15.    Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

16.    Beslut om incitamentsprogram för anställda bestående av teckningsoptioner samt emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N1 och serie 2021/2024:N2

17.    Beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter bestående av teckningsoptioner samt emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1

18.    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till beslut lämnande av bolagets större aktieägare

Aktieägarna Feldthusen Invest AB, Augutech AB, Birdmountain Invest AB och Roosgruppen AB, vilka tillsammans kontrollerar 5 771 455 aktier i bolaget, motsvarande 77,64 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget, lämnar följande förslag till stämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att Ulf Ivarsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter. Föreslås vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 12)

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 495 000 kronor, varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av, Anders Ströby, Per Augustsson, Mikael Bluhme och Christian Thiel. Föreslås vidare val av Christian Thiel som styrelseordförande. Ulf Ivarsson har avböjt omval på grund av andra engagemang.

Val av revisor (punkt 14)

Föreslås att det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Pricewaterhousecoopers AB har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att utses till huvudansvarig revisor om Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor.  

Förslag till beslut om Incitamentsprogram för styrelseledamöter 2021/2024:S1 (punkt 17)

A Emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 44 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 4 400 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter enligt nedan. 
 2. Överteckning kan inte ske.
 3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöter genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter bolagsstämman.
 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.
 8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024.
 9. Teckningskursen per aktie ska motsvara 180 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter årsstämman 2021, dock lägst 0,1 kronor.
 10. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 11. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 12. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens engagemang i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 13. Övriga villkor enligt fullständiga villkor för serie 2021/2024:S1.

B Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1

Det föreslås att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1 på villkor enligt nedan.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma två ledamöter i Bolagets styrelse (”Deltagarna”) enligt vad som framgår av tabellen nedan. Optionerna överlåts i poster om 500 optioner. Deltagarna ska äga rätt att förvärva optionerna personligen eller genom bolag.

Deltagare Maximalt antal optioner per Deltagare
Mikael Bluhme 22 000
Anders Ströby 22 000
 1. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PwC. Värdet har preliminärt beräknats till 3,03 kronor per option baserat på nedan angivna antaganden. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av optionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
 2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till Deltagare förutsätter även att Deltagaren ingår i Bolagets styrelse vid överlåtelsetidpunkten.
 3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 15 maj 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.

C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammen av serie 2021/2024:S1

  1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 44 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 0,59 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

  1. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

  1. Beräkning av optionspremien

Ovan angiven premie om 3,03 kronor per option har preliminärt beräknats baserat på en aktiekurs om 30 kronor, en teckningskurs om 54 kronor, en löptid om 3,09 år, en riskfri ränta om -0,23 procent samt en volatilitet om 40 procent.

Den preliminära beräkningen ovan förutsätter att inga utdelningar betalas ut till aktieägarna under teckningsoptionernas löptid, eller att sådana utdelningar kompenseras fullt ut genom omräkning i enlighet med marknadspraxis.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

  1. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av förslagsställarna i samråd med andra ägare i Bolaget. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare. förslagsställarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman.

  1. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm

Bolaget har inga övriga befintliga aktierelaterade incitamentsprogram.

  1. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten B.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut avseende teckningsoptionsprogram, emissioner och överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut lämnande av bolagets styrelse

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av två justeringspersoner (punkt 5)

Mikael Lindbäck samt Luke Goodwin, eller, vid för hinder för dessa, de som styrelsen anvisar, föreslås att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i FlexQube-koncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt FlexQube-koncernen utanför styrelseuppdraget.

FlexQube ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning kan utgå till ledande befattningshavare, maximalt uppgående till två (2) månadslöner. Ledande befattningshavare ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade av bolaget. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock inte lägre än sextio (60) år.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex (6) månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga tolv (12) månader.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Bolagsstämman kan, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar samt om andra ersättningsformer som är föremål för beslut av bolagsstämman.   

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

Förslag till beslut om Incitamentsprogram 2021 N1-2 anställda bestående av teckningsoptioner samt emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N1 och serie 2021/2024:N2 (punkt 16)

Styrelsen för FlexQube AB föreslår att årsstämman beslutar om emissioner av teckningsoptioner enligt följande.

A.1 Emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 164 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 16 400 kronor.

A.2 Emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 44 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 4 400 kronor.

För beslut enligt punkterna A.1-A.2 ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. 
 2. Överteckning kan inte ske.
 3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter bolagsstämman.
 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.
 8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioderna:
  1. Från och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024 för serie 2021/2024:N1.
  2. Från och med den 15 november 2024 till och med den 15 december 2024 för serie 2021/2024:N2.
 9. Teckningskursen per aktie beräknas enligt följande:
  1. För teckningsoptioner serie 2021/2024:N1 ska teckningskursen per aktie motsvara 180 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter årsstämman 2021, dock lägst 0,1 kronor.
  2. För teckningsoptioner serie 2021/2024:N2 ska teckningskursen per aktie motsvara 180 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast före den 11 november 2021, dock lägst 0,1 kronor.
 10. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 11. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 12. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens engagemang i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 13. Övriga villkor enligt fullständiga villkor för serie 2021/2024:N1 och serie 2021/2024:N2.
   

B.1 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N1 på villkor enligt nedan.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma två kategorier av styrelsen utvalda deltagare (”Deltagarna”) enligt tabellen nedan. Optionerna överlåts i poster om 500 optioner. För undvikande av tvivel noteras att Deltagarna inte får inkludera ledamöter i styrelsen eller verkställande direktör i Bolaget. Deltagarna ska äga rätt att förvärva optionerna personligen eller genom bolag.

Kategorier av Deltagare Maximalt antal optioner per Deltagare
Kategori A: Ledande befattningshavare (maximalt 2 personer) 22 000
Kategori B: Övriga medarbetare (maximalt 15 personer) 8 000
 1. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PwC. Värdet har preliminärt beräknats till 3,03 kronor per option baserat på nedan angivna antaganden. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av optionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
 2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 15 maj 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.
   

B.2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N2 på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma en kategori av styrelsen utvalda deltagare (”Deltagarna”) enligt nedan. Optionerna överlåts i poster om 500 optioner. För undvikande av tvivel noteras att Deltagarna inte får inkludera ledamöter i styrelsen. Deltagarna ska äga rätt att förvärva optionerna personligen eller genom bolag.

Kategori av Deltagare Maximalt antal optioner per Deltagare
Nya ledande befattningshavare (maximalt 2 personer) 22 000
 1. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PwC. Värdet har preliminärt beräknats till 3,03 kronor per option baserat på nedan angivna antaganden. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av optionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
 2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 15 november 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.

C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammen av serie 2021/2024:N1 och serie 2021/2024:N2

  1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 208 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 2,72 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

  1. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

  1. Beräkning av optionspremien

Ovan angiven premie om 3,03 kronor per option har preliminärt beräknats baserat på en aktiekurs om 30 kronor, en teckningskurs om 54 kronor, en löptid om 3,09 år, en riskfri ränta om -0,23 procent samt en volatilitet om 40 procent.

Den preliminära beräkningen ovan förutsätter att inga utdelningar betalas ut till aktieägarna under teckningsoptionernas löptid, eller att sådana utdelningar kompenseras fullt ut genom omräkning i enlighet med marknadspraxis.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

  1. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman.

  1. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm

Bolaget har inga övriga befintliga aktierelaterade incitamentsprogram.

  1. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa besluten enligt punkterna B.1 – B.2 ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut avseende teckningsoptionsprogram, emissioner och överlåtelser av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N1 och serie 2021/2024:N2 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen ovan liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress August Barks Gata 1, 421 32 Västra Frölunda och på bolagets webbplats www.flexqube.com minst tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

För mer information, kontakta:

Mikael Lindbäck

Tel: 0761-041028

E-mail: mikael.lindback@flexqube.com

 

* * *

Styrelsen

FlexQube AB (publ)

Göteborg i april 2021

 

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Prenumerera

Dokument & länkar