KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i FlexQube AB (publ) (”FlexQube”), org nr. 556905-3944, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl. 13:00 (CET) på Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1, 411 21 i Göteborg.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i FlexQubes årsstämma ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2018, dels ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 20 april 2018, helst före kl. 16:00. Anmälan görs per post till FlexQube AB (publ), Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg, eller per telefon 0733-25 15 65 alternativt per e-post ir@flexqube.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, som måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 20 april 2018, behöver underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 april 2018.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 20 april 2018. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.flexqube.com.

Antal aktier och röster

Per den 27 mars 2018 finns totalt 6 333 333 stamaktier i FlexQube. Det totala antalet röster i FlexQube uppgår till 6 333 333.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

l.       Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordningen

5.      Val av en eller två justeringspersoner

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.      Anförande av verkställande direktören

9.      Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10.    Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

12.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

13.    Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

14.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

15.    Val av revisor

16.    Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

17.    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Aktieägare som sammantaget svarar för 75,2 % av antalet aktier och röster föreslår enligt nedan:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att Ulf Ivarsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter. Föreslås vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 13)

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 550 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma Föreslås omval av Ulf Ivarsson, Anders Ströby, Per Augustsson och Christian Thiel samt nyval av Kristina Ljunggren. Föreslås vidare val av Ulf Ivarsson som styrelseordförande. Den till nyval föreslagna styrelseledamoten, Kristina Ljunggren, har 12 års erfarenhet av praktiskt genomförande av utvecklings- och förändringsprojekt i internationell miljö och leder och utvecklar för närvarande områdena Supply Chain & Operations samt Digitalisering på Triathlon Group.

Val av revisor (punkt 15)

Föreslås att det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Pricewaterhousecoopers AB har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att utses till huvudansvarig revisor om Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor.

Styrelsens FÖRSLAG TILL beslut

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i FlexQube-koncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt FlexQube-koncernen utanför styrelseuppdraget.

FlexQube ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning ska inte utgå. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock inte lägre än 60 år.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 12 månader.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen ovan liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Kungsgatan 28 i Göteborg och på bolagets webbplats www.flexqube.com minst tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Göteborg i mars 2018

FlexQube AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Mats Tingstrand

Tel: 0733-25 15 65

E-mail: mats.tingstrand@flexqube.com

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar