• news.cision.com/
 • FlexQube/
 • Styrelsen i FlexQube avser att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 75 MSEK och undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen i FlexQube avser att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 75 MSEK och undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 Mölndal den 14 augusti 2023

Styrelsen i FlexQube avser att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 75 MSEK och undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

 

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i FlexQube AB ("FlexQube" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att besluta om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare motsvarande cirka 74,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Bolaget har vidare beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 25 MSEK (den "Riktade Emissionen" och gemensamt med Företrädesemissionen benämnt ”Transaktionerna”). Styrelsen avser att, kort efter publicering av denna press release, publicera en kallelse till en extra bolagstämma som planeras att hållas den 30 augusti 2023 för att ge styrelsen bemyndigande att besluta om Transaktionerna. Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor, förväntas slutligen beslutas av styrelsen omkring den 4 september 2023. Den Riktade Emissionen avses genomföras i anslutning till att Företrädesemissionen slutförs och till samma villkor som Företrädesemissionen. Bolaget har för Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser för teckning av aktier med företrädesrätt om totalt cirka 29,4 MSEK, motsvarande cirka 39,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 45,2 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Sammanfattning

 • Styrelsen i FlexQube offentliggör idag avsikten att besluta om en fullt garanterad företrädesemission med stöd av bemyndigande från en extra bolagstämma som planeras att hållas den 30 augusti 2023.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 74,6 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
 • Nettolikviden är avsedd att användas för att öka marknadskännedom och försäljningsaktiviteter, lansering samt fortsatt produktutveckling av FlexQubes innovativa AMR-system, öka rörelsekapitalet för att stödja större produktvolymer och utveckla strategiska allianser med teknik-, distributions- och integrationspartners.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 16,30 SEK per aktie.
 • Den som på avstämningsdagen, vilket beräknas infalla den 11 september 2023, är aktieägare i FlexQube kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
 • Företrädesemissionen kommer att omfatta högst 4 574 075 aktier. En (1) befintlig aktie i Bolaget kommer att berättiga till en teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter kommer att berättiga till teckning av fem (5) nya aktier.
 • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 35,7 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja teckningsrätter.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 13 september 2023 till och med den 27 september 2023.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 29,4 miljoner SEK, motsvarande cirka 39,4 procent av Företrädesemissionen, från ett flertal av Bolagets större aktieägare, inklusive RoosGruppen, medgrundare och styrelseordförande, Christian Thiel samt medgrundare och tidigare VD, Anders Fogelberg.
 • Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 45,2 miljoner SEK från befintliga aktieägare och externa investerare, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 12 september 2023.
 • I anslutning till Företrädesemissionen undersöker Bolaget förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen om cirka 25 miljoner SEK med syftet att nå investerare med ett intresse av att investera i Bolaget genom en riktad emission och därmed tillföra Bolaget dessa nya institutionella och/eller strategiska ägare
 • Den Riktad Emissionen kommer att beslutas av styrelsen med stöd av ett bemyndigande från en extra bolagstämma som planeras att hållas den 30 augusti 2023 och till samma villkor som Företrädesemissionen.
 • Den Riktade Emissionen förväntas genomföras i anslutning till att Företrädesemissionen slutförs.

Företrädesemissionen

Bakgrund och motiv

FlexQube är ett innovativt robotteknikbolag inom materialhantering som globalt tillhandahåller ett ekosystem av modulära materialvagnar och transportrobotar. Systemet består av vagnssystem, tågsystem, automatiserade mobila robotar (eng. Autonomous Mobile Robots) ("AMR-system") och system för automatiserade guidade fordon (eng. Automated Guided Vehicles) ("AGV-system"). Grunden i FlexQubes ekosystem är ett patenterat byggblockskoncept för att skapa materialanpassade vagnar som kan transporteras i fabriken med olika teknologier beroende på kundens behov och mognadsgrad. Produkterna används primärt för att presentera och transportera material i fabriker från ett lager ut till en operatör på produktionslinan.

Efterfrågan på FlexQubes produkter har ökat kraftigt det senaste året. Mellan åren 2021 och 2022 ökade nettoomsättningen med 81,7 procent till 204,6 miljoner SEK och det tredje kvartalet 2022 utgjorde den högsta omsättningen i Bolagets historia för ett enskilt kvartal.

Under de senaste åren har Bolaget aktivt arbetat för att utvidga sitt AGV- och AMR-koncept och även öka produktionsvolymerna. Bolaget står nu redo med ett komplett och beprövat produkterbjudande och går således in i en ny fas i verksamhetsutvecklingen med fokus på att skala upp försäljning och marknadsexpansion. Därigenom avser bolaget att accelerera tillväxten och uppnå lönsamhet. Vidare bedömer Bolaget att förstärkta marginaler och kassaflöde ställer krav på fokus avseende robotförsäljning, implementering av service- och eftermarknadsorganisationen samt optimering av försörjningskedjan. Det här är även en central del för den övergripande produktutvecklingen som syftar till att bygga ut portföljen med immateriella rättigheter som inbegriper fortsatt produktutveckling av FlexQubes innovativa AMR-system. Mot bakgrund av ovan ser Bolaget ett behov att inledningsvis öka rörelsekapitalet för att säkerställa leveransen av produkterna.

Genom Företrädesemissionen, som är fullt garanterad genom ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden, kan Bolaget genomföra ovannämnda satsningar och förstärka rörelsekapitalet. Företrädesemissionen bedöms täcka samtliga kapitalbehov fram till dess att Bolaget kan uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde.

Användning av emissionslikvid

Styrelsen har för avsikt att genomföra Företrädesemissionen för att säkerställa att FlexQube kan realisera Bolagets antagna strategi och därmed öka marknadskännedom och försäljningsaktiviteter, lansering samt fortsatt produktutveckling av FlexQubes innovativa AMR-system, öka rörelsekapitalet för att stödja större produktvolymer och utveckla strategiska allianser med teknik-, distributions och integrationspartners. Bolaget förväntar sig att nettolikviden på 66,2 miljoner SEK som tillförs genom Företrädesemissionen kommer att täcka alla kapitalkrav till dess att Bolaget kan uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde. FlexQube avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande ändamål angivna i nedanstående prioritetsordning (ungefärlig andel av nettolikviden angiven inom parentes):

(i)            Öka marknadskännedom och försäljning genom att uppdatera samt implementera en omfattande försäljnings- och marknadsföringsstrategi, som innefattar en heltäckande försäljningsinfrastruktur. Det innebär ett målmedvetet och effektivt försäljningsnätverk för långsiktig tillväxt samt ökad förutsägbarhet och kvantitet avseende orderflödet. Det innebär också fortsatt utveckling av den nyinrättade avdelningen för Service & Commissioning och utöka affärsmodellen till att inkludera s.k. Robot-as-a-Service ("RaaS") för att maximera kundvärdet och öka återkommande intäkter (cirka 50 procent)

(ii)           Utnyttja ytterligare alternativ för att bygga ut portföljen med immateriella rättigheter som inbegriper fortsatt produktutveckling av FlexQubes AMR-system för att driva innovation och upprätthålla konkurrensfördelar, förbättra designen, funktionalitet samt kartlägga kundkrav och användningsfall. Det inbegriper även att på kort sikt öka antalet pilotfall hos kunderna för att påskynda feedback från marknaden samt förbättra produktionseffektiviteten och omfattningen av FlexQubes patenterade AMR-system, FlexQube Navigator. Detta genom att optimera väsentliga tillverkningskomponenter, uppgradera produktionsprocesserna och förstärka den övergripande operativa effektiviteten samt bygga upp tekniska kundsupportmöjligheter för AMR och AGV (cirka 20 procent)

(iii)          Öka rörelsekapitalet för att stödja större produktvolymer gentemot partners, distributörer och integratörer (cirka 20 procent)

(iv)          Utveckla strategiska allianser med teknik-, distributions och integrationspartners med syfte att möjliggöra snabbare och mer kostnadseffektiv tillväxt (cirka 10 procent)

Rätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 11 september 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i FlexQube kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Nio (9) teckningsrätter kommer att berättiga till teckning av fem (5) nya aktier. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen kommer att vara 16,30 SEK per aktie, vilket innebär att FlexQube kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 74,6 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i FlexQube att öka med 4 574 075, från 8 233 333 till 12 807 408, och aktiekapitalet öka med högst cirka 457 408 SEK, från cirka 823 333 SEK till cirka 1 280 741 SEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 29,4 miljoner SEK, motsvarande cirka 39,4 procent av Företrädesemissionen, från ett flertal av Bolagets större aktieägare inklusive RoosGruppen AB, medgrundare och styrelseordförande, Christian Thiel (genom Feldthusen Invest AB) samt medgrundare och tidigare VD, Anders Fogelberg (genom Birdmountain Invest AB).

Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser för teckning av aktier med eller utan företrädesrätt.

Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 45,2 miljoner SEK, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen. Ingångna garantiåtaganden kommer erhålla en garantiersättning om sju (7.0) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen 30 augusti 2023
Förväntad dag för styrelsens beslut om Företrädesemissionen 4 september 2023
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 7 september 2023
Första dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 8 september 2023
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 11 september 2023
Offentliggörande av prospekt 12 september 2023
Handel med teckningsrätter 13 september 2023 – 22 september 2023
Teckningsperiod 13 september 2023 – 27 september 2023
Handel i betald tecknad aktie (BTA) 13 september 2023 – 13 oktober 2023
Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 27 september 2023
Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen 28 september 2023

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 12 september 2023. Vidare kommer en anmälningssedel tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.flexqubegroup.com).

Den Riktade Emissionen

Bakgrund, motiv och villkor

I tillägg till Företrädesemissionen, avser styrelsen att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen om högst 25 miljoner SEK. Den Riktade Emissionen avses riktas till kvalificerade investerare för att bredda aktieägarbasen och planeras att beslutas av styrelsen med stöd av ett bemyndigande från en extra bolagstämma som planeras att hållas den 30 augusti 2023. Den Riktade Emissionen planeras att genomföras till samma villkor som Företrädesemissionen och teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer således att uppgå till 16,30 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen förväntas genomföras i anslutning till att Företrädesemissionen slutförs omkring den 27 september 2023. Investerare i den Riktade Emissionen kommer således inte att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen.

I det fall Bolaget genomför den Riktad Emissionen och den fulltecknas, kommer antalet aktier i FlexQube att öka med ytterligare 1 533 742.

Användning av emissionslikvid

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för att vidare accelerera initiativen som beskrivs i användning av emissionslikvid för Företrädesemissionen.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa ytterligare kapital genom en större företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till varför det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa ytterligare kapital genom den Riktade Emissionen. Styrelsen gör bedömningen att den Riktade Emissionen (i) kan nå investerare med intresse av att investera i Bolaget genom en riktad emission och därmed tillföra Bolaget dessa nya institutionella och/eller strategiska ägare, (ii) kommer ge ytterligare flexibilitet att genomföra Bolagets strategi och (iii) kan tillföra kapital som Bolaget bedömt inte skulle kunna erhållas genom en större företrädesemission. Det är styrelsens samlade bedömning att de skäl som på ett tydligt sätt och med tillräcklig styrka motiverar att den Riktade Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger de skäl som motiverar huvudregeln om att nyemission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen anser därför att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och därmed är det lämpligaste alternativet. Eftersom teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att fastställas på samma villkor som Företrädesemissionen bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar marknadsförhållanden och efterfrågan.

Rådgivare

Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och Baker McKenzie som legal rådgivare i samband med Transaktionerna.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Mårten Frostne, VD

Telefon: +46 72 155 19 37

E-post: marten.frostne@flexqube.com

Denna information utgör insiderinformation som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av FlexQube AB:s (publ) nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 1 000 kunder i 37 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i de nya aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av Transaktionerna ska endast göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. ABG Sundal Collier agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Transaktionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller inbjudan att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen skulle stå i strid med gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. FlexQube har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende de värdepapper som beskrivs häri, endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som är hänförligt till detta dokument, är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "Relevanta Personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "producent" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har FlexQube  aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje producents produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på FlexQube aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att FlexQube aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i FlexQube aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Transaktionerna. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer ABG Sundal Collier endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II, UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende FlexQube aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende FlexQube aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.