Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – juni 2020. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – juni 2020 i korthet, koncern

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 7 687 (6 118) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 174 (-141) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 666 (-8 222) TSEK
 • Kassan vid perioden utgång var 14 444 TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till -6 413 (-2 152) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,004 (-0,006) SEK

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 14 483 (12 624 TSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 431 (65) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 119 (-12 888) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,007 (-0,009) SEK
 • Soliditeten uppgick till 80 (77)%

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Befintlig kund väljer att förlänga och utöka sin Flowscape-lösning på sitt nyrenoverade kontor i Stockholm. Affärens värde över tre år är 1,5 MSEK med en årlig intäkt på 255 TSEK.
 • Flowscape växer i Norge med stor affär inom den publika sektorn. Kunden har valt Flowscapes smartakontorslösning till sitt nybyggda kontor i Oslo. Ordervärdet över tre år är 4,5 MSEK med en årlig intäkt på 920 TSEK.
 • Flowscape får utökat förtroende hos svensk myndighetskund. Kunden, som totalt har ca 2 000 anställda, har valt att utöka sin installation till ytterligare ett kontor i Sverige. Affärens värde uppgår till 550 TSEK.
 • Flowscape får genombrottsorder i Storbritannien för sin nya Covid-19 anpassade produkt för social distansering på arbetsplatsen. Ordervärdet första året är 390 TSEK och därefter 170 TSEK årligen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Flowscape får stororder på ny lösning för social distansering. Ett stort globalt företag har tagit beslut om att rulla ut Flowscapes nya lösning för social distansering på 70 av företagets kontor. Denna första order innefattar 14 av kontoren och ordervärdet är 2,6 MSEK första året samt därefter 220 TSEK årligen.
 • Ett av Sveriges ledande bolag inom spelbranschen väljer Flowscapes smarta kontorslösning för sitt kontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 760 TSEK och därefter ca 200 TSEK årligen.
 • Flowscape har fortsatt framgång i Storbritannien. En befintlig kund installerar Flowscape’s system på ytterligare 11 kontor i Storbritannien. Lösningen är en viktig del i kundens strategi att låta medarbetarna återgå till sina kontor på ett säkert sätt efter Covid-19 ”lock down”. Ordervärdet är 1,9 MSEK första året och därefter 830 TSEK årligen.
 • Flowscape vinner ny kund i Sverige. Ett av Sveriges ledande bolag inom dagligvaruhandeln väljer Flowscapes smarta rumsbokningslösning för sitt huvudkontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 200 TSEK och därefter ca 130 TSEK årligen.
 • Flowscape får två ordrar i Storbritannien. I samband med att många företag i Storbritannien under hösten planerar att öppna sina kontor så ökar nu efterfrågan på digitala lösningar för social distansering på kontoren. Flowscape får många förfrågningar och dialogerna ger resultat. Flowscape har nu fått två ordrar till ett totalt ordervärde på 290 TSEK första året och därefter 210 TSEK årligen.
 • Flowscape får första ordern i Afrika. En kund i Sydafrika lägger en order för installation av Flowscapes Covid-19 lösning till deras kontor i Johannesburg och Kapstaden. Ordervärdet är 110 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen.

VD-Kommentar

Kvartal två 2020 var ett spännande kvartal när större delen av världens länder i mars stängde ned p.g.a. Covid-19 pandemin. Säljprocesser drog ut på tiden men vi lyckades ändå stänga två stora affärer under april, varav den i Norge troligtvis är den största kontorsflytten i år på den marknaden. Under både april och maj löpte affärerna på men på en lägre nivå än förväntat. Från och med juni har vi sett en ökad efterfrågan främst drivet av behovet av digitala lösningar för att förhindra Covid 19 spridning när kontoren öppnar efter ”lock down”. Efter en hjälteinsats från vårt utvecklingsteam lanserade vi i juni en mycket konkurrenskraftig lösning för att möta detta nya behov.

Nettoomsättningen andra kvartalet 2020 slutade på 7,7 MSEK, vilket skall jämförs med 6.8 MSEK föregående kvartal. Under rådande omständigheter är vi väldigt nöjda och stolta över denna utveckling.

De operativa kostnaderna ökade till 8.3 MSEK, från 6.8 MSEK kvartalet innan. Denna kostnadsökning beror främst på att vi hade tillfälligt förhöjda utvecklingskostnader på ca 1,4 MSEK. Dessa tillfälligt ökade kostnader ser vi som en viktig investering för att snabbt kunna möta de förändrade krav från marknaden på grund av covid-19. Investeringen har redan genererat ett stort antal leads och ett antal affärer vilket visar att vi satsade rätt. Vi har även valt att utveckla en helt ny hemsida och digital marknadsföringsplattform. Totalt ökade kostnaderna med ca 1,8 MSEK tillfälligt under kvartalet och planen är att de operativa kostnaderna skall gå ned i kvartal tre till under 7.2 MSEK och kvartal fyra under 6,5 MSEK.

Kassaflödet under kvartalet var -6.4 MSEK. Av detta så är 1 MSEK återbetalning av ett brygglån som togs 2019. Vidare är 1,8 MSEK de tillfällig förhöjda operativa kostnaderna enligt ovan och 0,9 MSEK ökat varulager. Tack vara stor orderingång i slutet av kvartal två så var kundfordringarna 3,8 MSEK högre vid kvartalets utgång än vid ingången. Detta bidrog också till det negativa kassaflödet. Med de planerade sänkta operativa kostnader under kvartal 3 och 4 och en fortsatt positiv utveckling på försäljningen är målet att nå positivt kassaflödet enligt tidigare plan vid utgången av 2020.

Många experter tror att Covid-19 radikalt kommer förändra vår syn på kontoren. Kortsiktigt ser vi att företagen arbetar hårt med att på ett strukturerat och säkert sätt få tillbaka medarbetarna till kontoret. Företagen efterfrågar exempelvis lösningar för att digitalt blockera varannan arbetsplats för att säkerställa avstånden mellan arbetsplatserna och samtidigt kontrollera antalet personer på kontoret. Kontor som tidigare hade flexibla arbetsplatser inför platsbokning för hela dagar för att förhindra att de anställda flyttar runt och sprider smitta. Städningen av arbetsplatserna säkerställs genom att använda platser markeras för städning till lokalvårdsteamet. Företagen vill även mäta antalet personer på kontoret, spåra eventuell smitta samt införa signering av en hälsodeklaration innan man kommer till kontoret. Flowscape har under kvartal två snabbt utvecklat dessa funktioner och har nu en av de starkaste Covid-19 lösningarna på marknaden. Vår prognos är att det kommer vara en god internationell efterfrågan på dessa lösningar under resten av året.

Efter årsskiftet kommer troligtvis fokus ändras till hur kontoren kommer se ut och nyttjas efter Covid-19. Många av våra kunder har redan nu påbörjat detta strategiarbete. De flesta är överens om att de anställda även efter Covid-19 kommer vilja arbeta hemifrån några dagar i veckan. Anställda kommer främst in till kontoret när man vill träffa kollegor eller behöver samarbeta i sitt team. Kontoren kommer då att nyttjas mindre och företagen ser över möjligheten att spara kontorskostnader och minska sitt miljöavtryck. Det kommer krävas digitala lösningar för att säkerställa att kontoret inte blir överfullt någon dag i veckan och att personalen kan samordna vilken dag de kommer vara på kontoret med sina kollegor. Här har Flowscape en av världens starkaste lösningar och vi har en bra position för att bli en av de långsiktiga vinnarna i denna förändring.

Vår internationella expansion löper på bra där lanseringen av den nya hemsidan, under kvartal tre, samt den nya digitala marknadsföringsplattformen är en viktig del i att synas på nya marknader. Expansionen i Storbritannien har kunnat genomföras tack vare att de deltidsresurser vi redan har där har ökat sin tid i Flowscape. Kombinationen av effektiv digital marknadsföring och ett duktigt säljteam i Storbritannien har skapat en stor mängd nya affärsmöjligheter och ett antal stängda ordar. Det ser ut att bli en spännande höst på denna marknad.

Öppningen av vårt kontor i USA har blivit fördröjt p.g.a. det reseförbud som rått. Nu har arbetet börjat med att sätta upp kontoret och vi tror att vårt Covid-19 anpassade paket kan ha samma framgång där som det haft i Storbritannien.

Peter Reigo, Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar