Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2021 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2021. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – mars 2021 i korthet, koncern

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 626 (6 796) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -335 (257) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 282 (-6 453) TSEK
 • Kassan vid perioden utgång var 10 108 (20 857) TSEK jämfört med 9 986 (2 931) TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till 123 (17 926) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,003 (-0,004) SEK
 • Soliditeten uppgick till 76 (75)%

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • En av Sveriges större kommuner beställde Flowscapes smarta kontorslösning till sitt nya kommunhus. Affären genomfördes tillsammans med ATEA och löper över fem år. Det totala ordervärde är 2 400 TSEK, varav 1 500 TSEK är för mjukvara och 900 TSEK för hårdvara och installation.
 • Ett globalt konsultbolag expanderade sin Flowscape-installation till Nya Zealand, vilket är en ny marknad för Flowscape. Lösningen omfattar både rums- och platsbokning samt ett kraftfullt verktyg för analys av kontorsytornas nyttjande. Det totala ordervärdet är 310 TSEK första året och därefter 110 TSEK årligen.
 • Flowscape växer i Frankrike. Ett multinationellt nordamerikanskt teknikbolag väljer att utöka sin Flowscape installation med nya funktioner. Det totala ordervärdet är 300 TSEK första året och därefter 100 TSEK årligen.
 • Flowscape vinner nytt kontrakt i USA. Ett stort globalt konsultbolag väljer att utöka sin Flowscape-installation till ytterligare ett kontor i USA, vilket innebär att lösningen kommer finnas på 21 av kundens nordamerikanska kontor. Det totala värdet för denna order är 265 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen.
 • Flowscape får ny order i Norge. En befintlig kund inom den publika sektorn i Norge utökar sin installation med inomhuspositionering och väghittare på sitt kontor. Det totala ordervärdet första året uppgår till 680 TSEK med en årlig intäkt på 190 TSEK.
 • Ett ledande brittiskt teknologiföretag valde Flowscapes bokningslösning för sju av sina kontor i Storbritannien. Det totala ordervärdet är 250 TSEK och därefter 192 TSEK årligen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En av Flowscapes stora globala kunder fortsatte sin expansion och utökade antalet bokningsbara arbetsplatser till 31,000 på 100 kontor i 34 länder. Utökningens ordervärde första året är 480 TSEK och därefter 180 TSEK årligen.
 • Flowscape fortsätter att växa i USA. Ett stort nordamerikanskt bolag väljer Flowscape när de återöppnar sitt kontor i San Fransisco. Det totala ordervärdet är 166 TSEK första året och därefter 60 TSEK årligen.
 • Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag fortsätter att expandera sin Flowscape-installation i USA. Beställningen innefattar Flowscapes innovativa smartakontorslösning till kundens kontor i Chicago och Lawrenceville. Det totala ordervärdet är 410 TSEK första året och därefter 120 TSEK årligen.

VD-kommentar

Vi börjar nu se ett ökat intresse på marknaden allt eftersom länder öppnas upp och företagen går tillbaks till kontoren. Under första kvartalet kom det in dubbelt så många demoförfrågningar via hemsidan som under hela 2020. Främst efterfrågas IT-lösningar för den nya vardagen med en mix av arbete hemifrån och på kontoret. Det nya arbetssättet ser vi som positivt för efterfrågan av smarta kontorslösningar.

Nettoförsäljningen för kvartal ett uppgick till 6,6 MSEK, vilket skall jämföras med 6,8 MSEK under samma period föregående år. Av den totala nettoförsäljningen uppgick mjukvaruintäkterna till 4,1 MSEK och under kvartalet såg vi en betydande ökning av de löpande återkommande intäkterna. Vi ser en ändring i efterfrågan, speciellt utanför Norden, där kunderna väljer lösningar med allt större mjukvaruinnehåll, vilket ger oss mer återkommande intäkter. De månatliga löpande intäkterna under slutet av kvartal ett uppgår till 1,2 MSEK/månad. För oss är detta en positiv utveckling helt i linje med vår strategi att öka de återkommande intäkterna och därmed säkerställa ett bra kassaflöde och säkerhet i vår verksamhet. På kort sikt kan detta dock medföra lägre intäkter av hårdvaruförsäljning.

De operativa kostnaderna för kvartal ett uppgick till 7,2 MSEK. Dyra utvecklingskonsulter är nu avslutade och ersatta med egen personal.

Kassaflödet för kvartalet blev positivt och slutade på +0,1 MSEK. Förbättringen mot föregående kvartal kommer av god fakturering med hög andel mjukvara, som har hög marginal, samtidigt som de operativa kostnaderna minskats. Föregående kvartal belastades också av stora materialinköp med förskottsbetalning. Vår förhoppning är att kunna fortsätta detta år med neutralt eller positivt kassaflöde.

Vi har under årets första kvartal sett en positiv utveckling på alla marknader. USA och Storbritannien har redan börjat öppna upp kontoren och Europa samt Kanada kommer troligtvis följa samma väg under senare delen av sommaren. Denna utveckling gör att vi förväntar oss en ökning av antalet affärer de kommande kvartalen.

Det ”nya kontoret” där fler av de anställda väljer att arbeta hemifrån, än innan Corona, kommer ställa höga krav på företagens flexibilitet och anpassning. Marknaden efterfrågar IT-lösningar för att hantera situationen där kontorspersonalen arbetar hemifrån i högre utsträckning och bara är på kontoret ett fåtal dagar per vecka. Eftersom personalen arbetar ett antal dagar i veckan hemifrån kommer beläggningen på kontoren bli betydligt lägre än tidigare och företagen behöver anpassa både storlek och design av sina kontor. Detta kommer möjliggöra stora besparingar för företagen samtidigt som man behöver anpassa kontorets mix av rum, arbetsplatser och ytor för samarbete. Denna utveckling är bra för Flowscape, eftersom vi har ett av marknadens starkaste erbjudanden både för att optimera kontorsytorna samtidigt som vi ger de anställda det mest effektiva verktyget för en effektiv vardag på kontoret.

Många experter bedömer att utvecklingen mot flexible arbetsplatser kommer accelereras efter pandemin. Med beläggningsgrader väl under 50% finns en risk att kontoren bli tomma och energilösa och företagen kommer behöva lägga mycket energi på att göra sina kontor ännu mer attraktiva för sina anställda. Vi ser att det ökade fokuset på kontoret är positivt för Flowscape.

Peter Reigo

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Prenumerera

Dokument & länkar