Stor kartläggning av arbetet med att förebygga självmord

Nästan överallt i landet bedrivs ett arbete för att förebygga självmord, visar en kartläggning från Folkhälsomyndigheten. De flesta landsting och var fjärde kommun uppger att de arbetar med suicidprevention.

Arbetet med att förebygga självmord, suicid, är geografiskt spritt över Sverige. Det är framför allt landstingen som driver, samordnar eller deltar i ett suicidpreventivt arbete. Sju av tio landsting, 71 procent, arbetar med ett befolkningsinriktat arbete med uttalat mål att minska självmordstalen. Motsvarande andel bland kommuner och stadsdelar är 23 procent.

– Många kommuner och landsting svarar att de ligger i startgroparna för att påbörja ett suicidpreventivt arbete och det ser vi givetvis positivt på, säger Lisa Hulting, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Arbete med att förebygga självmord kan vara exempelvis utbildningsinsatser, förändringar i den fysiska miljön som skydd vid tågräls eller broar och att de självmord som inträffar utreds systematiskt med hjälp av så kallade händelseanalyser.

Folkhälsomyndighetens kartläggning kan användas för att följa utvecklingen av arbetet med suicidprevention på olika samhällsnivåer.

– Ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. Vi behöver arbeta tillsammans på både statlig, regional och lokal nivå för att förebygga suicid, och den ideella sektorns verksamheter behövs för att stärka och komplettera arbetet, säger Lisa Hulting.

 

Några fakta i korthet:

  • En tredjedel av landstingen och drygt var tionde kommun uppgav att de hade en handlingsplan med förebyggande av suicid som uttalat mål. Ytterligare 48 respektive 15 procent har planer på att ta fram en sådan plan inom det närmaste året.
  • 42 procent av landstingen och 34 procent av kommunerna har en larmplan eller uttalad samverkan mellan räddningstjänst, polis och akutsjukvård i samband med larm om suicid.
  • 57 procent av landstingen och 23 procent av kommunerna genomför utbildnings- eller informationsinsatser till verksamheter eller personal.
  • 90 procent av landstingen och 37 procent av kommunerna samverkar med exempelvis polis och räddningstjänst respektive landsting och skolor kring frågor som rör suicidprevention.

 

Årligen dör omkring 1 500 personer i Sverige av suicid. Folkhälsomyndigheten har regeringens fortsatta uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Kartläggningen är gjord som en del i det arbetet. Den inledande delen av hela uppdraget rapporteras nu i dagarna till regeringen.

 

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens arbete inom suicidprevention

Stödmaterial för händelseanalyser vid suicid

 

Kontakt

Lisa Hulting
Utredare Folkhälsomyndigheten. Tel: 010-205 2101 eller lisa.hulting@folkhalsomyndigheten.se

Jenny Telander
Utredare Folkhälsomyndigheten. Tel: 010-205 2823 eller jenny.telander@folkhalsomyndigheten.se

Presstjänst
010-205 2100
media@folkhalsomyndigheten.se