Årsstämmokommuniké

Följande beslut fattades av årsstämman för Footway Group AB

Resultatdisposition

Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 8 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2018, 10 oktober 2018, 10 januari 2019 samt 10 april 2019, med en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Styrelse

Stämman godkände styrelsens förslag av omval av styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Sanna Suvanto-Harsaae, Mia Arnhult, Patrik Hedelin, Henrik Grim och Tore Tolke. Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Johan Englund och Anders Nordström. Sanna Suvanto-Harsaae föreslås även fortsättningsvis till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman godkände styrelsens förslag för revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Mazars har meddelat att Samuel Bjälkemo skall vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode

Styrelsearvode skall utgå till styrelsens ordförande om ett arvode om 150 000 kronor. För övriga ledamöter beslutades inget arvode utgå. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen samt uppdelning av Bolagets Stamaktier på serie A respektive serie B  

Stämman godkände styrelsens förslag om att ändra bolagets bolagsordning för att införa möjlighet att ge ut aktier i tre serier, stamaktier serie A (”A-aktier”), stamaktier serie B (”B-aktier”) och Preferensaktier. A-aktierna ska berättiga till en (1) röst per aktie och B-aktierna berättiga till en tiondels (0,1) röst per aktie. Vidare ska B-aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll. Preferensaktierna ska vara oförändrade. Avsikten med förslaget till uppdelning av bolagets Stamaktier på röststarka A - respektive röstsvaga B-aktier är att styrelsen ser över möjligheten av att marknadsnotera röstsvaga B-aktier.

Stämman godkände styrelsens förändrade förslag till bolagsstämman om att Bolagets nuvarande 63 073 132 Stamaktier ska fördelas på 12 614 626 A-aktier och 50 458 506 B-aktier. Fördelningen av de existerande Stamaktierna på nya A-aktier respektive B-aktier ska ske pro rata i förhållande till vars och ens innehav av Stamaktier varvid varje fullt innehav av fem (5) Stamaktier berättigar till en (1) A-aktie och fyra (4) B-aktier. Utöver denna fördelning pro rata av A-aktier och B-aktier har huvudaktieägare kommit överens om att av de A-aktier som Stiftelsen Industrifonden, eEquity AB, M2 Capital Management AB samt Northzone Ventures VII L.P. ska äga rätt till enligt fördelning pro rata ska sammanlagt 2 454 233 istället utgöras av B-aktier med följande fördelning Stiftelsen Industrifonden (315 214), eEquity AB (1 580 892), M2 Capital Management AB (291 497) samt Northzone Ventures VII L.P. (266 630). Därutöver ska av de B-aktier Daniel Mühlbach ska äga rätt till enligt fördelning pro rata 2 454 233 istället utgöras av A-aktier. Uppdelningen beräknas ske inom en vecka efter beslutets registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Beslut om ändring av utestående teckningsoptionsprogram avseende aktieslag som kan tecknas

Stämman godkände styrelsens förslag att ändra villkoren för utestående teckningsoptionsprogram avseende  aktieslag som optionerna berättigar till nyteckning av. Förslaget innebär att samtliga utestående teckningsoptioner, som för närvarande berättigar till nyteckning av Stamaktier, istället ska berättiga till nyteckning av A- och B-aktier varvid var femte aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska vara en A-aktie och övriga aktier ska vara B-aktier. Om Bolaget vid tidpunkten för påkallande av nyteckning enbart har en serie stamaktier utgivna ska samtliga optionsrätter ge rätt till nyteckning av denna serie stamaktier. I övrigt ska villkoren för teckningsoptionerna vara oförändrade.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman godkände styrelsens förslag att stämman beslutar om emission av tre serier teckningsoptioner (serie I, serie J respektive serie K) med vardera högst 1 000 000 teckningsoptioner (d.v.s. sammanlagt högst 3 000 000 teckningsoptioner). Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Daniel Mühlbach.

Teckning av teckningsoptioner ska ske till teckningsoptionernas marknadsvärde som beräknats med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell,  dvs för varje option serie I ska betalas 1,03 kr, för varje option serie J ska betalas 0,41 kr samt för varje option serie K ska betalas 0,17 kr. Teckningsoptionerna ger rätt till nyteckning av A- och B-aktier varvid var femte aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska vara en A-aktie och övriga aktier ska vara B-aktier. Om alla optionerna utnyttjas för nyteckning av aktier medför det en ökning av aktiekapitalet med högst 300 000 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos Bolagets grundare och VD ska bidra till ett fortsatt starkt engagemang i Bolagets verksamhet. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet beräknas uppgå till totalt cirka 4,5 procent av aktiekapitalet och 4,5 procent av antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget efter uppdelning på A-aktier och B-aktier) förutsatt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Teckning och betalning avseende teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med start den 15 maj 2018 till och med den 15 maj 2022.

Varje teckningsoption serie I berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 15 kronor. Varje teckningsoption serie J berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20 kronor. Varje teckningsoption serie K berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 25 kronor.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkorsbilagorna (se under rubriken Handlingar nedan). Av villkorsbilagorna framgår bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Detta förslag har beretts i Styrelsen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway, en renodlad skobutik på nätet, grundades 2010 och är idag ledande på den nordiska marknaden. Footway har 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 mkr motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA för helåret 2017 uppgick till 25,3 mkr.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se

Taggar:

Om oss

Bolaget grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform med försäljning inom skor, sport och mode. Vi vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Koncernen finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar vi med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Prenumerera

Dokument & länkar