Footway årsstämmokommuniké 2019

Report this content

Följande beslut fattades av årsstämman för Footway Group AB

Resultatdisposition

Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 8 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2019, 10 oktober 2019, 10 januari 2020 samt 10 april 2020, med en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.


Styrelse

Stämman godkände styrelsens förslag om omval av styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Sanna Suvanto-Harsaae, Patrik Hedelin, Tore Tolke och Helene Willberg. Stämman godkände styrelsens förslag om nyval av styrelseledamoten Jakob Mörndal. Sanna Suvanto-Harsaae valdes till styrelsens ordförande.


Revisor

Stämman godkände styrelsens förslag för revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Mazars har meddelat att Samuel Bjälkemo ska vara huvudansvarig för revisionen.


Arvode

Styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, övriga ledamöter erhåller 150 000 kronor. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 80 000 kronor utgå medan ledamot av revisionsutskottet erhåller 40 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 20 000 kronor utgå och till ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen  

Stämman godkände styrelsens förslag om att ändra bolagets bolagsordning och helt ta bort § 5.4 första stycket. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.


Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman godkände styrelsens förslag till Riktlinjer för valberedningen.


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 10:45 CET.

Taggar:

Prenumerera