Footway årsstämmokommuniké 2020

Footway Group AB har idag den 15 juni 2020 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.

Resultatdisposition 

Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 8 kr per preferensaktie (“preferensutdelning”). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till preferensutdelning ska vara den 10 juli 2020, 10 oktober 2020, 10 januari 2021 samt 10 april 2021, med en fjärdedel av preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Om avstämningsdagen inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag utgöra avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Styrelse
Stämman godkände styrelsens förslag om omval av styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Helene Willberg, Jakob Mörndal, Patrik Hedelin och Tore Tolke. Helene Willberg valdes till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman godkände styrelsens förslag för revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Mazars AB. Mazars har meddelat att Samuel Bjälkemo ska vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode

Styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, övriga ledamöter erhåller 150 000 kronor. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 80 000 kronor utgå medan ledamot av revisionsutskottet erhåller 40 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 20 000 kronor utgå och till ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman godkände styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 10 000 kronor och en utspädning motsvarande 1,6 % av aktiekapitalet. Genom att emittera teckningsoptioner till anställda kan medarbetares ersättning knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Incitamentsprogrammet bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar transaktioner och information inom skohandel. Footway vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Sortimentet omfattar fler än 600 externa varumärken och över 30 000 skomodeller. Footway finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

 

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors
 

Informationen lämnades enligt VDs försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 17:30 CEST.

Taggar:

Prenumerera