Footway årsstämmokommuniké 2021

Report this content

Footway Group AB har idag den 14 juni 2021 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.

Resultatdisposition 
Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 8 kr per preferensaktie (“preferensutdelning”). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till preferensutdelning ska vara den 10 juli 2021, 10 oktober 2021, 10 januari 2022 samt 10 april 2022, med en fjärdedel av preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Om avstämningsdagen inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag utgöra avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Styrelse
Stämman godkände styrelsens förslag om omval av styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Helene Willberg, Jakob Mörndal, Patrik Hedelin och Tore Tolke. Helene Willberg valdes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman godkände styrelsens förslag för revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Mazars AB. Mazars har meddelat att Samuel Bjälkemo ska vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode
Styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, övriga ledamöter erhåller 150 000 kronor. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 80 000 kronor utgå medan ledamot av revisionsutskottet erhåller 40 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 20 000 kronor utgå och till ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Stämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman godkände styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 100 000 kronor och en utspädning motsvarande 1,1 % av aktiekapitalet. Genom att emittera teckningsoptioner till anställda kan medarbetares ersättning knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Incitamentsprogrammet bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway Group
Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och servar årligen över 3 miljoner kunder med ca 800 varumärken.

Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors

Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 14 juni 17:00 CEST.

Taggar: