Footway Bokslutskommuniké 2018

  • Rekordtillväxt i fjärde kvartalet, med en försäljning om 264,3 (154,1) msek, 71,5 % tillväxt.
  • EBIT i fjärde kvartalet uppgick till 12,9 (9,6) msek, en ökning med 34,4 %.
  • Stark tillväxt utanför Norden, fjärde kvartalet bidrog med en försäljning om 45,8 (4,7) msek

    Footways satsning utanför Norden har bidragit starkt till tillväxten under 2018. Försäljningen utanför Norden står för en knapp tredjedel av koncernens totala försäljningstillväxt under helåret samt 37,3% av tillväxten för fjärde kvartalet. Nettoomsättningen för helåret, positivt påverkad av årets starka nykundsanskaffning, ökade till 760,0 (505,2) msek, motsvarande en tillväxt med 50,4%. Bruttovinsten ökade med 42,1% och uppgick till 305,6 (215,0) msek, medan rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 15,0 (16,1) msek, en minskning med -6,8%. Antal besökare för helåret uppgick till 41,0 (30,3) miljoner, en ökning med 35,3%.

    Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 264,3 (154,1) msek, en ökning med hela 71,5%. “Övriga marknader” bestående av marknader utanför Norden bidrog med 45,8 (4,7) msek till kvartalets nettoomsättningen. Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) ökade med 34,4% under fjärde kvartalet och uppgick till 12,9 (9,6) msek. En stabilt hög kundnöjdhet, mätt i Google Customer Reviews, uppgick per balansdagen till 4,8 av 5,0.

    “Vår fortsatta satsning utanför Norden har givit resultat.” säger Daniel Mühlbach, Footways VD. “Tillväxten på dessa marknader visar att det finns bra potential för oss att fortsätta expandera. Genom vårt fortsatta arbete med automatisering, AI och crowdsourcing kan expansionen ske på ett effektivt sätt med fokus på kundnöjdhet.“

    Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning till bolagets preferensaktieägare med 8 kr per aktie för utbetalning kvartalsvis i enlighet med bolagets bolagsordning. Ingen utdelning föreslås till bolagets stamaktieägare.

    Bokslutskommunikéen, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/investors.html

    Årsredovisningen kommer att publiceras på https://www.footway.se/investors.html den 29 mars 2019. Årsstämman är planerad till den 16 maj 2019.

    Daniel Mühlbach, VD
    Email: daniel.muhlbach@footway.com
    Mobil: 073-533 65 45

    IR: Susanne Cederström
    Email: ir@footway.com
    Mobil: 073-526 60 98

    Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor som är ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

    Informationen i denna delårsrapport är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 08:00 CET.

    Taggar: