Footway Group AB: Delårsrapport januari – juni 2017

Footway presenterar delårsrapport för första halvåret 2017. Onlinebutiken når en omsättning på 228,1 (148,5) mkr, med 9,0 (2,4) mkr i rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Det är glädjande att se att stordriftsfördelarna kopplade till våra automatiseringar ger fortsatt god avkastning under tillväxten, säger företagets vd Daniel Mühlbach.

Halvåret i korthet  

  •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 228,1 (148,5) mkr, en ökning med 53,6 procent
  •  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 9,0 (2,4) mkr
  •  Periodens resultat uppgick till 2,6 (-5,7) mkr
  •  Soliditeten var 71,1 (66,9) procent
  •  Periodens kassaflöde uppgick till 21,7 (-15,5) mkr och tillgänglig kassa, inklusive ej utnyttjat utrymme på checkräkningskredit, per 30 juni, uppgick till 106,9 (57,5) mkr
  •  Inlösen av två optionsprogram för bolagets ledning och nyckelpersoner har tillfört moderbolaget 15,3 mkr

Delårsrapporten finns på Footways hemsida: www.footway.se/finansiell_information 

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag 30 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2016 intäkter om 344 mkr motsvarande en årstillväxt om 32 procent. EBITDA-resultatet för helåret 2016 uppgick till 20,8 mkr.
Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på
www.footway.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 08:30 CEST. 


Taggar:

Om oss

Bolaget grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform med försäljning inom skor, sport och mode. Vi vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Koncernen finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar vi med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.