Footway Group AB Halvårsrapport

Fortsatt stark försäljningstillväxt trots ett utmanande första halvår för skobranschen som helhet. Omsättningen ökade med 36% till 309 (228) mkr, positivt påverkad av en stark nykundsanskaffning 264 100 (178 700) kunder.

“Det är glädjande att se att vi kunnat upprätthålla en hög tillväxttakt både i försäljning (+36 %) och nykundsanskaffning (+47,5 %)  trots ett utmanande halvår för branschen som helhet. Bruttovinsten uppgick till 127,1 (95,2) mkr motsvarande en ökningen med 33,7%, påverkad av det inledningsvis kalla halvåret. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7 (9,0) mkr, negativt påverkad av en ökad nykundsanskaffning. Marknader utanför norden visade stark tillväxt och bidrog med en försäljning om 17,2 (2,9) mkr.“ säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Huvudpunkter för första halvåret 2018

  • Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till 309,3 (228,1) mkr

  • Bruttovinsten uppgick till 127,1 (95,2) mkr

  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7 (9,0) mkr med ett resultat efter skatt som uppgick till -3,4 (2,6) mkr

  • Tillgängliga likviditeten (inklusive tillgänglig checkräkningskredit) var på balansdagen 149,7 (106,9) mkr

  • Fortsatt stark kundnöjdhet, 4,8 av 5,0 från Google Customer Reviews

  • Antalet nya kunder under första halvåret uppgick till 264 100 (178 700) st

  • Förvärv av e-handelsbutiken Barnskospecialisten i april, en webshop inriktad på barnskor. Förvärvet av tillgångar relaterade till webshoppen Barnskospecialisten innefattar inte verksamheten som helhet utan begränsas till domäner, inventarier och produkter. Affären finansieras från bolagets rörelsekapital som en del i den löpande verksamheten

Halvårsrapporten, i sin helhet, återfinns på: https://www.footway.se/finansiell_information.html

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Footway som grundades 2010 har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 mkr motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA för helåret 2017 uppgick till 25,3 mkr. Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se. Informationen i denna halvårsrapport är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 08:45 CEST.

Taggar:

Om oss

Bolaget grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform med försäljning inom skor, sport och mode. Vi vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Koncernen finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar vi med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.