Footway kallar till extra bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i Footway Group AB (publ), org. nr 556818-4047, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 juli 2019, kl 09:30 i Bolagets lokaler, Nolsögatan 3, Kista

Bakgrund

Footway har fått information om att Rutger Arnhult genom M2 Capital Management AB har utökat sitt innehav i Footway Group AB och förvärvat 893 107 st A-aktier och 1 893 107 st B-aktier till 25 kr per aktie från Stiftelsen Industrifonden vilket motsvarar 6,1 procent av rösterna och 4,3 procent av kapitalet. M2 Capital Management AB har även förvärvat 500 000 st B-aktier till 25 kr per aktie från VD och grundare Daniel Mühlbach.  

Stiftelsen Industrifonden har framfört önskemål hos styrelsen om att omvandla 893 107 A-aktier till B-aktier samtidigt som Daniel Mühlbach har framfört önskemål om att omvandla 893 107 B-aktier till A-aktier. Styrelsen kallar med anledning härav till extra bolagsstämma angående beslut om att godkänna den önskade omstämplingen av aktier samt beslut att uppdra åt styrelsen att registrera beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

Ägarbilden (baserat på innehav vid senaste bolagsstämma) avseende de fem största ägarna efter förändringarna ser ut enligt följande:

*)inklusive närstående bolag

Rätt att delta vid stämman samt anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 juli, samt anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till Bolaget senast fredagen den 5 juli, via e-post till: ir@footway.com eller till adress Footway Group AB, ”Bolagsstämma”, Box 1292, 164 29 Kista. Vid anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida, www.footway.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman (rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 5 juli då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två justeringspersoner

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om omstämpling av vissa aktier

Aktieägare har hos styrelsen framfört önskemål om att omstämpla innehavda A-aktier till B-aktier respektive B-aktier till A-aktier. Stiftelsen Industrifonden har framfört önskemål om att omvandla 893 107 A-aktier till B-aktier och      Daniel Mühlbach har framfört önskemål om att omvandla 893 107 B-aktier till A-aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna den önskade omstämplingen av aktier samt uppdra åt styrelsen att registrera beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

  1. Avslutande av stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 64 563 472 aktier, varav 12 700 626 Stamaktier serie A, 51 312 506 Stamaktier serie B och 550 340 Preferensaktier, med totalt 17 886 910,6 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Kallelsen kommer att senast från och med den 27 juni 2019 finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.footway.se, samt hållas tillgänglig hos Bolaget på ovan angiven adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

-----------------------

Kista i juni 2019

Footway Group AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 21:00 CET.

Taggar: