Footway rapporterar Q1 2019

Stark tillväxt drivet av enkelhet

  • Stark tillväxt i första kvartalet med försäljning om 187,0 (104,8) msek, en ökning med 78,4%

  • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -5,2 (-6,5) msek, en ökning med 1,3 msek.

  • Bruttovinsten uppgick till 65,9 (42,6) msek.

  • Antal besökare under kvartalet uppgick till 10,7 (7,2) miljoner, vilket genererade 155 100 nya kunder.

“Vi är stolta över att fortsätta leverera stark tillväxt. Kvartalet har fokuserats på att förenkla för kunder, leverantörer och våra egna interna processer. Vi har framgångsrikt genomfört 50 förenklingsprojekt exempelvis har vi implementerat 365 dagars returrätt på alla marknader och med hjälp av AI minskat behovet av produktinformation från våra leverantörer. För att göra våra rapporter enklare att läsa samt för att minska den interna administrationen har vi tagit bort koncernredovisningen. Enkelhet skapar förutsättning för flexibilitet och snabbhet vilket gör oss väl rustade för tillväxt i en marknad under förändring.” Daniel Mühlbach, VD

Bolagets nettoomsättning för första kvartalet 2019 uppgick till 187,0 (104,8) msek, en ökning med 78,4%. Tillväxttakten har påverkats positivt av god tillväxt utanför Norden samt en svag jämförelseperiod. Periodens bruttovinst uppgick till 65,9 (42,6) msek. Kostnaden för handelsvaror jämfört med nettoomsättningen har ökat, drivet av en prissättning optimerad för snabbare tillväxt. Övriga externa kostnader har påverkats av ökade fraktkostnader på grund av en större andel försäljning utanför Norden. Debiterad frakt har samtidigt ökat intäkterna från länder utanför Norden. Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) ökade med 1,3 msek och uppgick till -5,2 (-6,5) msek. Periodens resultat uppgick till -7,5 (-4,5) msek. Nettot av finansiella intäkter och kostnader var -2,3 (2,0) msek, främst påverkad av lägre valutavinster 0,5 (3,3) msek jämfört med föregående år. Antalet nya kunder i perioden uppgick till 155,1 (83,5) tusen, +85,7%. Marknaden för skor har relativt stora säsongsvariationer där det andra och fjärde kvartalet normalt är starkast.

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/investors.html

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 08:10 CET.

Taggar: