Footway rapporterar Q1 2020

Report this content

Stabil nykundsanskaffning i stormig omvärld

  • I februari offentliggjorde Footway ett offentligt uppköpserbjudande för Sportamore. Förvärvet slutförs under andra kvartalet, varför denna delårsrapport endast reflekterar Footways resultat.
  • Stabil ökning av nya kunder, 130 000 nya kunder i kvartalet
  • Antal besökare ökade till 11,0 (10,7) miljoner
  • Försäljningen för Q1 uppgick till 165,9 (187,0) msek, påverkad av den varma vintern och Covid-19
  • Rörelseresultat (EBIT) för Q1 uppgick till -7,5 (-5,2) msek, vilket inkluderar utökad inkuransreservering med -5,3 msek

 

Nettoomsättningen uppgick till 165,9 msek och påverkades av den ovanligt varma vintern. Covid-19 hade samtidigt en tillfällig negativ effekt på försäljningen under andra halvan av kvartalet, särskilt i icke-nordiska marknader, som dock har vänts till en positiv effekt under andra kvartalet till följd av förändrade konsumtionsmönster.

 
I februari lämnades ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore, förvärvet slutfördes under april 2020. Ambitionen är att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode. Genom förvärvet skapar vi också förutsättningar att få ett effektivare kapacitetsutnyttjande genom att använda båda bolagens lager för distribution, vilket kommer motverka tidigare kapacitetsproblem.

 

Q1 präglades av exceptionella omvärldsförhållanden med såväl en varm vinter som utbrottet av Covid-19. Som en konsekvens har branschen som helhet haft det mycket tufft. Mot detta har Footway navigerat kvartalet mycket bra, med fortsatt kundtillväxt och god kostnadskontroll. Vi har också finansierat och förvärvat Sportamore”, säger Daniel Mühlbach, VD. ”Vi har i perioden genomfört stora förbättringar på våra icke-nordiska marknader, vilket vi ser positiva effekter av redan under första delen av det andra kvartalet. I kombination med skiftet i konsumtionsmönster och ett internt lönsamhetsfokus ser vi positivt på fortsättningen av året.

 

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/investors
 


För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar transaktioner och information inom skohandel. Footway vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Sortimentet omfattar fler än 600 externa varumärken och över 30 000 skomodeller. Footway finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

 

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors
 

Informationen är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt VDs försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 08:00 CEST.

Taggar: