Footway rapporterar Q3 2019

Report this content

Fortsatt stark lönsamhet under Q3

  • Försäljningen för Q3 uppgick till 228,6 (186,4) msek, en ökning med 22,6%, påverkad av kapacitetsbrist i lager
  • Tillväxten för januari - september uppgick till 37,7% med en försäljning om 682,5 (495,7) msek
  • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) för Q3 uppgick till 9,7 (4,7) msek, en ökning med 106,4% 
  • Antal besökare under kvartalet uppgick till 11,4 (10,2) miljoner vilket genererade 150 tusen nya kunder


Under Q3 har verksamheten förberetts för försäljning till fler länder. Arbetet har bestått i att standardisera interna processer och förbereda för en internationell logistiklösning genom pågående upphandlingar. För mer information avseende upphandlingarna se länk nedan. Vidare har diskussionsforumet för kunderna utvecklats för att underlätta en kunddriven dialog om varumärken och produkter.

Under perioden har avtal för klimatneutrala leveranser under namnet Go Green slutits med DHL Express. Avtalet innebär att gemensamt investera för att göra samtliga av Footways leveranser med DHL Express koldioxidneutrala. Utsläppen kompenseras med motsvarande investeringar i klimatskyddsprojekt. 

Q3 har varit ett rekordkvartal vad det gäller lönsamheten, samtidigt som det har varit utmanande med logistiken. Genom datadrivna processer och automatisering har våra fasta kostnader blivit just fasta kostnader vilket skapar en otrolig potential framåt. Jag är tacksam över att få vara en del av Footway-teamet och ser fram emot att fortsätta bygga vår plattform tillsammans.” Daniel Mühlbach, VD

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/investors

För mer information avseende upphandlingarna se länk: https://sites.google.com/footway.com/footway-partner-portal/home


För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98


Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019 08:00 CET.

Taggar: