Kallelse till årsstämma i Footway Group AB

Report this content

Aktieägarna i Footway Group AB (publ), org. nr 556818-4047, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019, kl 09:30 i Bolagets lokaler, Nolsögatan 3, Kista

Rätt att delta vid stämman samt anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj, samt anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till Bolaget senast fredagen den 10 maj, till adress Footway Group AB, ”Årsstämma”, Box 1292, 164 29 Kista eller via e-post till: ir@footway.com. Vid anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida, www.footway.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman (rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 10 maj då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordning.

 5. Val av en eller två justeringspersoner.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 8. Beslut om

  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

 13. Fastställande av riktlinjer till valberedningen

 14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 15. Avslutande av stämman.


Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 b.)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 8 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2019, 10 oktober 2019, 10 januari 2020 samt 10 april 2020, med en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9-11)

Aktieägare representerande ca 80 procent av rösterna i Bolaget har presenterat följande förslag:

Ordförande vid stämman

Advokat Fredrik Lundén, Advokatfirman Cederqvist.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Sanna Suvanto-Harsaae, Patrik Hedelin, Tore Tolke och Helene Willberg. Styrelseledamot Henrik Grim har bett att få lämna sitt uppdrag i samband med årsstämman. Till ny styrelseledamot föreslås Jakob Mörndal intill slutet av nästa årsstämma. Sanna Suvanto-Harsaae föreslås även fortsättningsvis till styrelsens ordförande.

Jakob Mörndal är affärsutvecklingsansvarig på fastighetsbolaget Klövern. Tidigare har Jakob även arbetat med bostadsutveckling på Stena Fastigheter och på Swedbank, bland annat med obligationshandel på Swedbank First Securities i New York. Jakob är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Revisor

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Mazars har meddelat att Samuel Bjälkemo skall vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 200 000 kronor och för övriga ledamöter föreslås arvode om 150 000 kronor utgå. Till revisionsutskottets ordförande föreslås ett arvode om 80 000 kronor och till ledamot av revisionsutskottet föreslås arvode om 40 000 kronor utgå. Till ersättningsutskottets ordförande föreslås ett arvode om 20 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet föreslås arvode om 10 000 kronor utgå.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning och helt tar bort § 5.4 första stycket:

“Om bolagets B-aktier inte har marknadsnoterats på en reglerad marknad eller på en MTF (multilateral handelsplattform) senast den 31 december 2018 ska B-aktierna automatiskt omvandlas till A-aktier i bolaget. Styrelsen ska därvid snarast möjligt efter den 31 december 2018 anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.”

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta följande riktlinjer för valberedningen i bolaget.

Valberedningens  arbete ska förutom vad som följer av lag, bolagsordning, bolagsstämma, svensk kod för bolagsstyrning och för Bolaget gällande regelverk på Nasdaq bedrivas enligt följande punkter:

 Valberedningens sammansättning Styrelsens ordförande ska tillse att de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget ges möjlighet att utse en representant att utgöra valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

 Valberedningens arbetsuppgifter I uppdraget ingår att arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

Förslag till:

 • Ordförande för årsstämman

 • Styrelseledamöter

 • Styrelseordförande

 • Revisor

 • arvoden till styrelsens ledamöter

 • arvode till styrelsens ordförande

 • arvode till revisorn

 • ev. ändringar i dessa riktlinjer

Valberedningens förslag ska senast sex veckor före årsstämma tillställas Bolaget.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

 Arvode och uppdatering Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska löpande utvärdera dessa riktlinjer,  sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av dessa riktlinjer som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Grundprincipen är att ersättning ska vara marknadsmässig. I kompetens och ansvar ska särskilt viktas individens förmåga att lära sig samt att lära ut. Alla avtal med anställda följer enligt LAS, undantaget VD.

  Ersättningsformer Den totala ersättningen kan bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktierelaterade incitament,  pension samt övriga förmåner.

  Fast ersättning Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

  Pension utgår på marknadsmässiga villkor. Pension ska enbart baseras på individens grundlön exklusive  eventuell rörlig ersättning.

  Styrelse Om styrelseledamot utför arbete för Bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode utbetalas.

  Giltighet Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter bolagsstämmans beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen ska äga rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Styrelsen ska vid nästkommande årsstämma informera om avsteget och skälen därtill.

  Uppdatering Styrelsen ska löpande utvärdera dessa riktlinjer och vid behov lämna förslag till årsstämman  på sådana ändringar av dessa riktlinjer som bedöms vara lämpliga.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 64 283 472 aktier, varav 12 700 626 Stamaktier serie A, 51 032 506 Stamaktier serie B och 550 340 Preferensaktier, med totalt 17 858 910,6 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 samt fullständigt förslag till ny bolagsordning samt riktlinjer för valberedningen och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att senast från och med den 25 april 2019 finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.footway.se, samt hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Kopia av handlingarna översändes kostnadsfritt per post till de aktieägare, som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

-----------------------

Kista i april 2019

Footway Group AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98


Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Taggar: