Kommuniké från extra bolagsstämma

Report this content

Beslut vid extra bolagsstämma i Footway Group AB torsdagen den 25 oktober 2018

Styrelse

Den extra bolagsstämman godkände aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt att styrelsen inte ska ha några suppleanter.  Vidare godkände stämman aktieägares förslag att välja Helene Willberg till ny styrelseledamot för tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, efterträdande Mia Arnhult som själv valt att lämna sitt uppdrag. Helene Willberg är idag VD på Alvarez och Marsal. Innan Helene Willberg kom till Alvarez & Marsal hade hon flera ledande roller på KPMG, inklusive VD för KPMG Sverige och chef för KPMG:s Financial Advisory Services. Helene har mångårig erfarenhet som revisor för noterade bolag som t.ex Cloetta, Thule och Investor. Helene är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Som ett led i den tilltänkta listningen av bolaget godkände stämman även att entlediga styrelsesuppleanterna Johan Englund och Anders Nordström enligt ändringen i bolagsordningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag att  om att ändra bolagsordningen:
§ 5.4 avseende omvandling genom att lägga till följande som ett nytt andra stycke: “Efter skriftlig framställan från ägare till A-aktier ska bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.”
§ 6 avseende styrelse så att suppleanterna tas bort: “Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.”
§ 11 avseende avstämningsförbehåll (kursivering nedan tillagd): “Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

Beslut om omstämpling av vissa aktier

Två aktieägarna har framfört önskemål till styrelsen om att omvandla A- respektive B-aktier. Omvandlingen förändrar inte någon rösträtt i förhållande A- till B-aktier. Den extra bolagsstämman godkände den önskade omvandlingen av aktier. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway, en renodlad skobutik på nätet, grundades 2010 och är idag ledande på den nordiska marknaden. Footway har 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 mkr motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA för helåret 2017 uppgick till 25,3 mkr.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar