Kommuniké från extra bolagsstämma i Footway

Beslut vid extra bolagsstämma i Footway Group AB torsdagen den 11 juli 2019

Beslut om omstämpling av vissa aktier

Två aktieägare har framfört önskemål till styrelsen om att omvandla aktier från A- till B-aktier respektive B- till A-aktier. Det är samma antal aktier som önskats stämplas om (åt vardera håll) och därför förändras vare sig antal A- respektive B-aktier eller andel röster genom A- respektive B-aktier i bolaget.  Extra bolagsstämman godkände den önskade omvandlingen av aktier. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Ägarbilden (baserat på innehav vid senaste bolagsstämma) avseende de fem största ägarna efter förändringarna ser ut enligt följande:

Namn

serie A

serie B

Pref

Röster

Kapital

Daniel Mühlbach 4 882 974 2 249 657 20 000 28,6% 11,1%
M2 Capital Management AB*) 2 562 865 10 539 626 150 000 20,3% 20,5%
eEquity AB 1 458 389 10 553 170 0 14,1% 18,6%
Northzone VII L.P 1 510 902 7 376 759 0 12,6% 13,8%
Stiftelsen Industrifonden 0 7 720 927 0 4,3% 12,0%
Övriga 2 285 496 12 872 367 380 340 20,1% 24,0%
Totalt 12 700 626 51 312 506 550 340 100,0% 100,0%

*)inklusive närstående bolag

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 12:00 CET.

Taggar:

Om oss

Bolaget grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform med försäljning inom skor, sport och mode. Vi vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Koncernen finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar vi med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.