Ja till förlängt arbetsliv. Nej till turordningsregler med förlängd LAS-ålder!

Att vi behöver förlänga möjligheten att arbeta i Sverige är de flesta överens om. Av flera skäl. För att tillfredsställelsen i att ha ett arbete att gå till är viktig för de flesta människor, även äldre. Att känna att man gör nytta och behövs är en viktig ingrediens i en människas liv, även för de äldre. Att få vara del i ett sammanhang eller del av en grupp är värdefullt och har hälsosam påverkan på individers hälsa, även hos äldre. Att det dessutom behövs för att finansiera pensionssystemet i framtiden är dock det skäl som fått politiken att utreda möjligheten för att höja pensionsåldern ytterligare några år. 

Förslaget riskerar att få motsatt effekt
Så därför lade arbetsmarknadsdepartementet fram ett förslag om att höja den så kallade LAS åldern och turordningsreglerna till 69 år. Det vill säga tvinga företagen att hålla kvar anställningen av arbetstagarna till dess att de fyllt 69 år. Att tvinga in parter i ett förhållande är en tveksam metod som ofta skapar ett olyckligt förhållande. Det finns istället stor risk att detta får motsatt effekt då det kan leda till att viljan att anställa äldre minskar hos småföretagen. Istället för att försöka tvinga fram effekter med ett redan omodernt och stelbent regelverk borde lagstiftaren titta i sin verktygslåda efter reformer som kan locka och stimulera fler äldre till att arbeta längre. Och samtidigt lyssna på företagen som skapar 8 av 10 jobb. Stimulera dessa att erbjuda äldre arbete som passar både arbetsgivaren och arbetstagaren. För detta behöver vi flexibla anställningar med olika krav efter förmåga som kan ge den äldre en behaglig övergång från arbetsliv till pension, och som samtidigt ger företagen en möjlighet att utnyttja denna kompetens på bästa sätt efter arbetstagarens förmåga. Med andra ord skapa förutsättningar för ett lyckligt förhållande mellan företag och dessa äldre arbetstagare, istället för att tvinga dem samman mot deras vilja.

Snabb vinner över långsam
Småföretagare har i många år förklarat att turordningsreglerna i LAS försämrar konkurrenskraften i företagen. I en snabb värld i förändring där kunden ställer allt högre krav på anpassning och flexibilitet från sina leverantörer krävs det att företagen kan ställa om produktion, tjänsteanpassa, förnya i hög takt. Det i sin tur ställer krav på att kunna anpassa arbetsstyrkan och kompetens på företaget löpande och snabbt. Det är därför bemanningsföretag bemannar företag i allt högre grad. Det ger företagen den flexibilitet som marknaden kräver.  

 Turordningsreglerna premierar antalet arbetade år i ett företag och ger idag anställningstrygghet. Att lojalitet skall belönas med trygghet är en sympatisk tanke. Men i en tid av snabb förändring, handlar konkurrenskraft för företagen, inte minst småföretagen om snabbhet.

Skrota turordningsreglerna och skapa trygghetsreglerna
Därför vill Företagarförbundet Fria Företagare ersätta turordningsreglerna med trygghetsreglerna. Trygghetsreglerna premierar kompetens och individens kompetensutveckling. Att stimulera detta ger dubbel vinst, företaget blir konkurrenskraftigare med stark och rätt kompetens. Individen står väsentligt starkare på arbetsmarknaden med CV fyllt av stark kompetens istället för 30 år av lojalitet på samma arbetsplats skyddad av turordningsreglerna.

Företaget är en spegelbild av de anställda, det är de anställda som i högre grad utgör värdet av företaget snarare än produkterna. Därför måste kompetensen och flexibiliteten av arbetsstyrkan utvecklas och premieras.

Sätt igång!
Och det är bråttom! Andra länder har en väsentligt flexiblare arbetsmarknad och det är dessa som våra småföretagare konkurrerar med i allt högre grad. Så oavsett vilka som bildar regering, kam snabbt i kläderna och börja jobba med att reformera turordningsreglerna och skapa trygghetsreglerna.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 - 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Taggar:

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Media

Media