Fortum efterfrågar en stark styrning av EU för en europeisk energimarknad

Fortum välkomnar EU-kommissionens strävan att avskaffa de återstående hindren på vägen mot en fullt integrerad och välfungerande intern energimarknad, med anledning av koummunikén den 15 november om den interna energimarknaden.

Fortum framhåller att den europeiska energimarknaden, som ska vara verklighet år 2014, inte blir av utan gemensamma ansträngningar. För att den inre energimarknaden ska bli ett faktum, bör EU fokusera på att implementera redan planerade åtgärder och beslut, och se till att de är praktiskt genomförbara och funktionella.

Ett exempel på problematiken är den växande floran av diverse nationella subventioner som har införts för att stöda utvecklingen av förnybara energikällor, vilket redan i sig är ett hinder för en fungerande marknad. Därutöver håller en del medlemsstater nu på att införa nya nationella incentivsystem för att säkra tillräcklig reservkapacitet och balansera upp systemet. Detta är ytterligare en ny typ av subvention, vilket snedvrider marknaden ytterligare.

- Fortum delar EU-kommissionens syn på att ytterligare stödsystem utgör ett hinder för fortsatt integration av den europeiska energimarknaden. I slutändan är det den enskilda konsumenten som betalar, säger Birigitta Resvik som är ansvarig för Fortums samhällskontakter i Sverige

     Därför är det viktigt att EU-kommissionen utvecklar gemensamma kriterier för att säkra reservkapacitet. Nationella incitament för att säkra reservkapacitet bör enbart tillåtas om en medlemsstat kan påvisa att den nationella säkerheten är hotad och att elimport inte är en möjlig lösning. Därutöver bör kommissionen ha ett klart mandat för att försäkra sig om att mekanismerna för kapaciteten inte snedvrider marknaden, eller påverkar var investeringarna görs, fortsätter Birgitta.

Fortums hållning är att mekanismerna för att säkra reservkapacitet ska vara lika, oberoende av teknologi eller produktanläggningens ålder. De bör också vara regionala och inte nationella, och samtidigt stödja utvecklingen mot en gemensam europeisk marknad.

I allmänhet bör EU och dess medlemsstater lägga större fokus på att utveckla gränsöverskridande eldistribution. Fortum anser vidare att det är viktigt att EU fokuserar på utsläppshandeln som i sin tur stöder utvecklingen av förnybara energikällor. För att på allvar få fart på den interna energimarknaden bör alla producenter, också de som fokuserar på förnybara energikällor, ha samma ansvar för att balansera systemet.

För mer information, kontakta gärna
Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige, tfn 070-593 81 61,
Christina Almgren, presschef, Fortum Sverige, tfn 072-515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Citat

Fortum delar EU-kommissionens syn på att ytterligare stödsystem utgör ett hinder för fortsatt integration av den europeiska energimarknaden. I slutändan är det den enskilda konsumenten som betalar.
Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige