Fortum välkomnar EU-kommissionens förslag som första steg

Fortum anser att EU-kommissionens förslag att stärka handelssystemet med utsläppsrätter, European Union Emissions Trading Scheme (ETS), och marknadsrapporten Carbon Market Report är mycket viktiga. Vi menar att ETS fortsättningsvis ska utgöra det huvudsakliga instrumentet för att minska koldioxidutsläppen. Vi ser däremot att det är nödvändigt med både kort- och långsiktiga förändringar, vilka saknas i förslaget, för att uppnå en fungerande koldioxidmarknad och stärka handelssystemet som ett klimatpolitiskt verktyg.

Fortum menar att handelssystemet behöver finjusteras både på kort och lång sikt. Exempelvis så borde den föreslagna senareläggningen enbart ses som ett första nödvändigt steg i att reformera ETS innan 2020.
- Kommissionens förslag att senarelägga 900 miljoner utsläppsrätter kommer med all sannolikhet inte att förändra marknadens beteende, påverka marknadspriset eller minska volatiliteten. Det behöver följas upp av en permanent minskning. Omfattningen behöver vara tydligt definierad och kopplad till den förväntade påverkan som överlappande politiska åtgärder har på ETS, säger Birgitta Resvik, chef för Fortums samhällskontakter i Sverige.

Fortums uppfattning är att handelssystem har fungerat som avsett och levererat utsläppsreduktioner på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet har visat sig flexibelt i förhållande till externa förändringar som konjunkturcykler. Samtidigt har handelssystemet under senare tid karaktäriserats av ett omfattande överskott på utsläppsrätter samt både lägre och mer volatila priser än tidigare. Den huvudsakliga orsaken är de ekonomiska problemen inom EU-området, men systemet har även delvis satts ur spel av överlappande, till allra största delen nationella, politiska åtgärder.

Som en konsekvens har handelssystemets förmåga att fungera som klimatpolitiskt verktyg försvagats. I dagsläget stimulerar inte ETS till investeringar med små eller inga koldioxidutsläpp. Problemet med motverkande nationella politiska åtgärder har tyvärr inte alls diskuterats i marknadsrapporten (Carbon Market Report), något som Fortum ser som en allvarlig brist.

För en mer djupgående förändring så bör arbetet med att sätta målen för 2030 ha högsta prioritet. Beslutade långsiktiga mål i kombination med skärpta utsläppstak (med snabbare skärpningstakt) inom handelssystemet från och med 2021 minskar den politiska risken samtidigt som det stimulerar investeringar för en framtid med små eller inga koldioxidutsläpp. Efter 2020 bör därför det enda styrande målet för EUs klimatpolitik var minskade koldioxidemissioner – alltså helt utan några parallella mål för förnybara energikällor eller energieffektivitet.

För mer information, kontakta gärna
Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige, tfn 070-593 81 61,
Christina Almgren, presschef, Fortum Sverige, tfn 072-515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Citat

Kommissionens förslag att senarelägga 900 miljoner utsläppsrätter kommer med all sannolikhet inte att förändra marknadens beteende, påverka marknadspriset eller minska volatiliteten. Det behöver följas upp av en permanent minskning. Omfattningen behöver vara tydligt definierad och kopplad till den förväntade påverkan som överlappande politiska åtgärder har på ETS.
Birgitta Resvik, chef för Fortums samhällskontakter i Sverige