Fortum vill satsa på Edeforsen

Fortum har i dag den 10 oktober lämnat in ansökan till Mark- och miljödomstolen för ett nytt miljötillstånd till Edeforsens kraftverk i Ljusdals kommun. Med ett nytt tillstånd kan Fortum öka produktionen och förbättra arbetsmiljön samtidigt som vandringshinder för fisk kan tas bort och förutsättningarna för den biologiska mångfalden förbättras.

Edeforsens kraftverk stod klart år 1920 och under 1920-talet byggdes även en reglerdamm i anslutning till verket. Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen. Nu planerar Fortum att riva det åldersdigna kraftverket för att ersätta det med ett nytt och effektivare. När den gamla reglerdammen rivs kan den ersättas med en ny där det blir möjligt att ordna fri passage för öring och harr.

-        Vi planerar åtgärder för att restaurera forsen och återskapa en bra livsmiljö för fisk med möjlighet att vandra upp och ned förbi regleringsdammen. Det här projektet visar tydligt vad vi kan bidra med om vi får möjlighet att fortsätta investera för att utveckla vattenkraften, säger Hans Rohlin på Fortum.

För att kunna öka produktionen och därmed möjliggöra satsningen på Edeforsen vill Fortum avleda mer drivvatten för kraftproduktion från dagens 20 m³/sek till som mest 110 m³/sek. Det innebär att produktionen av förnybar el kan ökas från dagens 3 GWh till 23 GWh om året det vill säga mer än sju gånger.

-        Det kan låta som en stor ökning av vattenuttaget för kraftproduktion, men samtidigt som vi ökar uttaget så ser vi till att återskapa naturliga säsongsvariationer i vattenföringen. Det tillsammans med att vandringshinder tas bort och restaurering av forsen gynnar skyddade arter som utter, stensimpa och flodpärlmusslor, säger Hans Rohlin på Fortum.

Om Fortum får erforderliga tillstånd räknar bolaget med att det nya kraftverket med tillhörande damm kan var i drift före utgången av detta decennium och bidra med årlig produktion på cirka 23 GWh. Det är bra, inte minst mot bakgrund av att vattenkraften behövs som balanskraft för vindkraften de dagar det inte blåser. Fortum investerar årligen cirka 100 miljoner Euro i den nordiska vattenkraften.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin Fortum Power, tfn 0705 67 63 77

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

 Vi planerar åtgärder för att restaurera forsen och återskapa en bra livsmiljö för fisk med möjlighet att vandra upp och ned förbi regleringsdammen. Det här projektet visar tydligt vad vi kan bidra med om vi får möjlighet att fortsätta investera för att utveckla vattenkraften.
Hans Rohlin, Fortum Power
 Det kan låta som en stor ökning av vattenuttaget för kraftproduktion, men samtidigt som vi ökar uttaget så ser vi till att återskapa naturliga säsongsvariationer i vattenföringen. Det tillsammans med att vandringshinder tas bort och restaurering av forsen gynnar skyddade arter som utter, stensimpa och flodpärlmusslor.
Hans Rohlin, Fortum Power