När kärnkraften fasas ut krävs en ny energimix, säger Fortum

Under SvD Energy Summit i Stockholm den 24 september presenterade Per Langer, vd Fortum Sverige, ett scenario där kärnkraften fasas ut till 2045. För att klara detta på ett effektivt sätt krävs ett kraftsystem som kan garantera tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar utan att det samtidigt producerar mycket mer el än vad som samhället behöver i normalfallet.

Med tydlig adress till Energikommissionen efterlyste Per Langer en moderniserad lagstiftning för vattenkraften, slopade subventioner till väderberoende kraftproduktion, en avveckling av straffbeskattningen på befintlig kärnkraft och en satsning på utbyggnad av kraftvärme.

- Att försöka ersätta kärnkraftens 10 gigawatt garanterad effekt med enbart vindkraft är inte en realistisk väg att gå, inte minst för att vi då får en massiv ökning av mängden producerad el – fast oftast inte när behovet är som störst. Kortsiktigt kan det verka attraktivt med periodvis mycket låga elpriser, men ligger elpriserna långt under produktionskostnaden får det konsekvenser även för kunderna som istället åker på att subventionera det hela via skatten, sade Per Langer under sitt anförande.

Scenariot bygger på att bättre utnyttja hela den verktygslåda som finns för att förbättra effektsituationen. Om all kärnkraft är utfasad till 2045 är det 10 GW effekt - året runt, dygnet runt - som ska ersättas. Skulle kärnkraften ersättas av enbart vindkraft skulle det krävas 90 GW vindkraft eftersom den enbart kan garantera full effekt 11 procent av tiden. Det är en extrem mängd vindkraft vilken i normalfallet skulle generera ett massivt överskott av el; Enbart tillskottet skulle producera nära dubbelt så mycket el som hela Sveriges elanvändning sett över året.

Istället vill Fortum se åtgärder som både säkerställer effektbalansen och undviker att bygger upp en jättelik överkapacitet på produktionssidan. En moderniserad lagstiftning som gör att vattenkraften kan byggas ut och användas effektivare, en skatteöversyn, utbyggd kraftvärme, energilager och ökad flexibilitet samt gaskraft som reserv för de största efterfrågetopparna kan tillsammans med en stor kapacitetsökning av vindkraft ge tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar samtidigt som den är samhällsekonomiskt effektiv.

Per Langer konstaterade att Fortum med dess erfarenhet som energiföretag kan identifiera rationella åtgärder, men att det är politiken som sätter ramarna. De viktigaste åtgärderna som behöver vidtas kan enligt Langer sammanfattas med att i högre utsträckning utnyttja vattenkraftens flexibilitet och öka kapaciteten i de redan utbyggda älvarna samt genomföra en radikal omläggning av dagens ekonomiska styrning i form av både straffskatter och subventioner. Genomförs detta på rätt sätt kan vi få till stånd en ny energimix som både gynnar klimatet, är energieffektiv och fungerar samhällsekonomiskt.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se


Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Prenumerera