Sollentuna Energi på väg att bli delägare i Fortums satsning på miljövänlig kraftvärme i Sigtuna

Sollentuna Energi har erbjudits att bli delägare när Fortum bygger nytt kraftvärmeverk i Sigtuna kommun. Parterna har tecknat ett ”Terms of agreement” där Sollentuna Energi blir ägare till 15 procent av den nya anläggningen som ska står klar under 2013. Ett slutgodkännande i styrelsen och ett formellt godkännande från Sollentunas kommunfullmäktige återstår.

Investeringen uppgår totalt till cirka 2 miljarder SEK, där Fortums andel är 85 procent och Sollentuna Energis 15 procent. Ett gemensamt bolag bildas med samma ägarandel. När den nya anläggningen, Brista 2, är i drift 2013 kommer den att trygga Sollentunas framtida värmeförsörjning. Anläggningen kommer att ge ca 60 MW värme och 20 MW el, vilket motsvarar det samlade behovet av värme och el hos cirka 40 000 hushåll.

"Vi är mycket glada över att Sollentuna Energi tagit ett inriktningsbeslut för att gå in som delägare i den nya anläggningen. Vi har sedan länge ett mycket bra samarbete med Sollentuna bland annat genom det gemensamt ägda Akallaverket där vi producerar fjärrvärme", säger Anders Egelrud, VD på Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Kraftvärmeverket vid Brista i Sigtuna kommer att kunna behandla både hushållsavfall och verksamhetsavfall, totalt ca 240 000 ton per år. Viktiga delar av infrastrukturen finns redan på plats genom fjärrvärmeledningar, järnväg, eldistribution samt den direkta närheten till befintlig avfallshantering, vilket är en stor fördel ur ett regionalt energiförsörjningsperspektiv. 

Byggnationen, som startar redan den 26 oktober, kommer att sysselsätta omkring 200 personer under de kommande tre åren. När anläggningen är klar kommer ca 20 personer att vara sysselsatta med drift och underhåll.

"Vi har länge haft behov av att se över vår långsiktiga fjärvärmeförsörjning och när nu Fortum bygger nytt i Brista är det strategiskt rätt för oss att gå in som delägare. Idag köper vi värmen till vårt fjärrvärmenät av Fortum. Dessutom har vi bra erfarenheter av Fortum genom vårt nuvarande samägande av Akallaverket. Ett samarbete och samägande som fungerat mycket bra", säger Gösta Söderkvist, VD Sollentuna Energi.

Det nya kraftvärmeverket innebär en bra resurshushållning för samhället och är bra för miljön. När EU-kommissionen valde Stockholm som Europas miljöhuvudstad 2010 var det bland annat för den hållbara hanteringen av stadens avfall som omvandlas till fjärrvärme och el i Högdalenverket.

 

För mer information, kontakta:

Leif Evaldsson, Chef Asset Managment, Fortum Heat Scandinavia tel: 0705-67 24 75

Jens Bjöörn, Informationschef, Fortum Heat Scandinavia tel: 0702-98 41 25

Gösta Söderkvist, VD Sollentuna Energi tel: 073-514 99 10

Sollentuna Energi är ett av Sollentuna kommun helägt infrastrukturbolag med ett väl utbyggt fjärrvärmenät inom Sollentuna kommun. Leverans av värme sker till industrier, småföretag och ca 15 000 hushåll, varav 3 000 småhus.

Om Fortum - Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.
Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information:
www.fortum.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media