Turkiets premiärminister besökte Fortum under temat förnybar energi och svensk miljöteknik

I samband med att Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan besökte Sverige och statsminister Fredrik Reinfeldt, gjorde han också ett besök på Värtaverket i Stockholm för en rundvandring och dialog kring Fortums satsningar på förnybar och återvunnen energi.

Värtaverket spelar en central roll historiskt, idag och i framtiden för att bygga en hållbar stad. Under Erdoğans besök visades, förutom kraftvärme, också vågkraft, vattenkraft, avfallsenergi och solenergi upp.

- Förnybar energi och ett varsamt användande av jordens knappa resurser är ett måste för att minska vår klimatpåverkan. Våra satsningar på förnybara och återvunna energikällor skapar förutsättningar för att utveckla hållbara städer, säger Anders Egelrud, VD, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och värd för besöket på Värtaverket.

Fyra energilösningar visades för Erdogan

Vid Värtaverket byggs just nu Europas största biobränsledrivna kraftvärmeverk, en investering på 4,4 miljarder kronor. Restprodukter från skogsindustrin såsom bark, kvistar och flis kommer att omvandlas till 750 GWh el och 1 700 GWh värme årligen när den nya anläggningen är klart 2016. Den förnybara elen och värmen kommer att minska CO2-utsläppen både lokalt i Stockholmsregionen och i norra Europas elproduktionssystem med upp till 650 000 ton, vilket är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut på sex månader. Förutom det nya Värtaverket visades bioolja som tillverkas i den nya integrerade pyrolysanläggning som byggts i finska Joensuu, där träflis från skogsindustrin blir förnybar bioolja samtidigt som el och värme produceras. Cirka 50 000 ton bioolja per år kommer att kunna produceras i anläggningen som snart tas i drift.

Premiärminister Erdoğan fick också se en modell av ett av de tre vågkraftsprojekt som Fortum är involverat i. Vågkraft har en potential att täcka upp till 15% av världens elbehov och är ett centralt forsknings- och utvecklingsområde för Fortum. Just nu bygger Fortum med stöd från Energimyndigheten en vågkraftspark i Sotenäs på västkusten. När den är färdig 2015 kommer den att vara världens största vågkraftpark med cirka 350 sammankopplade bojar och en effekt på 10 MW.

Vattenkraften är vår viktigaste förnybara energikälla och svarar för omkring en tredjedel av Fortums elproduktion. Vattenkraftens roll kommer att bli allt viktigare i framtiden då allt mer vind- och solel kommer in i energisystemet och så kallad reglerkraft blir ännu viktigare. Detta kräver i sin tur avancerad övervakning och optimering av produktionen och den turkiska delegationen fick ett smakprov på hur övervakning och optimering av vattenkraft, fjärrvärme och fjärrkyla går till.

Moderna städer och samhällen genererar stora mängder avfall och genom att bränna sorterat avfall tar vi tillvara på energi som annars skulle gå förlorad samtidigt som behovet av andra bränslen minskar. Sorterat avfall och modern teknik för rening och avskiljning gör att farliga ämnen som tungmetaller skiljs ut och hindras från att komma ut i naturen - något som är ett stort problem i traditionell sophantering. Vid moderna kraftvärmeanläggningar är utsläppen till luft av metaller och organiska ämnen nere på så låga nivåer att de tangerar gränsen för vad som kan analyseras. Vid besöket förevisades några av de produkter som urskiljs från avfallet och återvinns samt vad som blir kvar efter avfallsförbränningen då energin i avfallet har omvandlats till el och värme.

- Dagens uppmärksamhet kring våra satsningar är ett erkännande att vi gör rätt. Det stärker och uppmuntrar oss på vår fortsatta resa mot att bli helt resurs- och klimatneutrala, säger Anders Egelrud.

För mer information kontakta:
Anette Ullskog, kommunikationschef Fortum Värme, +46 72 509 33 36
Alexandra Hempel Svenonius, kommunikationsavdelningen, Fortum Värme +46 722 028 224,
Christina Almgren, presschef, Fortum Sverige, +46 725 157 806

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Förnybar energi och ett varsamt användande av jordens knappa resurser är ett måste för att minska vår klimatpåverkan. Våra satsningar på förnybara och återvunna energikällor skapar förutsättningar för att utveckla hållbara städer
Anders Egelrud, VD, AB Fortum Värme