Vattenkraftsskattens grunder bör ses över

Utformningen av dagens vattenkraftsskatt bör ses över med hänsyn till energiskattedirektiv. Det anser Fortum som nu vänt sig till EU-kommissionen för att få klarhet i om skatten kan tas ut på dagens sätt med hänsyn till EU:s regler om punktskatter och statsstödsregler.

Fortum har lämnat ett klagomål till EU-kommissionen om att den svenska fastighetsskatten på vattenkraftverk kan strida mot bestämmelserna i direktiv 2008/118/EC om allmänna regler för punktskatt.

Fortum anser att utformningen av fastighetsskatten kan betraktas som en ren produktionsskatt, vilket inte är förenligt med energiskattedirektivet. Enligt Fortums bedömning krävs en översyn av skattens konstruktion för att öka förutsägbarheten, vilket är bra för både vattenkraftföretagen och staten.

EU-kommissionen bör även granska om de olika fastighetsskattesatsersom förekommer på förnybara kraftslag kan betraktas som indirekta statsstöd.

Generellt anser Fortum att skatter ska vara utformade enligt gällande lagstiftning och även främja de energi- och klimatpolitiska mål som regeringen har ställt upp.

Fortum har fått besked om att EU-kommissionen kommer skicka klagomålet till svenska myndigheter för att få ytterligare upplysningar.

Bakgrund

Genom den revidering av fastighetstaxeringen, som sker vart sjätte år, ökar i år skatten för vattenkraften för branschen från 4 till mer än 6 miljarder SEK. Nivån på skatten hamnar nu på cirka 9 öre/kWh och utgör därmed närmare 25-30 procent av nuvarande marknadspris.

Under 2012 betalade Fortum totalt skatter på drygt 3 miljarder SEK i Sverige (2011:3,6), varav cirka 800 miljoner SEK i inkomstskatter (2011:1,3), produktionsskatter cirka 1,2 miljarder SEK(2011:1,2) och övriga skatter cirka 1 miljard SEK (2011:1). Utöver detta har Fortum varit ansvarig för att ta in och förmedla olika skatter till svenska staten om totalt cirka 3,2 miljarder SEK (2011:2,9). (se Fortum Sustainability report: www.fortum.com)

För mer information kontakta:

Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter i Sverige, Fortum, 08 671 88 31

Reijo Salo, skattechef, Fortum, +358 104 52443

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Prenumerera