Freetrailer Group A/S bokslutskommuniké Q4 19/20

Report this content

Tillväxten fortsätter - rekordresultat under Q4 19/20. Freetrailers affärsmodell visade ännu en gång sin styrka under det fjärde kvartalet 19/20. Omsättningen steg med 14 %, rörelseresultatet (EBITDA) femdubblades nästan till 2,5 miljoner DKK, och resultatet före skatt blev positivt med 1,9 miljoner DKK. Antalet uthyrningar steg med 31 % under det fjärde kvartalet och med 29 % för året som helhet.

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2019 – 30-06-2020.

Kv4 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-04-2020 – 30-06-2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

•    Nettoomsättning 11.543,4 (10.108,0)
•    EBITDA 2.510,9 (560,0)
•    Resultat före skatt 1.931,9 (-840,2)
•    Eget kapital 12.202,7 (10.175,4)
•    EPS (Earnings Per Share) 0,16 (-0,09)
•    Soliditetsgrad 60% (55%)

HELÅRS KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2019 – 30-06-2020)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

•    Nettoomsättning 40.780,3 (34.754,0)
•    EBITDA 3.360,0 (-351,0)
•    Resultat före skatt 1.511,1 (-3.535,0)
•    Eget kapital 12.202,7 (10.175,4)
•    EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31)
•    Soliditetsgrad 60% (55%)

Uthyrningstillväxten slår ännu ett rekord. Under Q4 19/20 steg antalet uthyrningar från 96 605 till 126 480 (+30,9 %). Det totala antalet uthyrningar för året som helhet steg från 339 180 till 436 122 (+28,6 %) – tillväxten täcker ett högt kapacitetsutnyttjande av den befi ntliga trailerparken på alla tre huvudmarknader i Norge, Sverige och Danmark. Trailerparken ökade bara med 160 släpvagnar under perioden från 1 457 till 1 617, främst på den svenska marknaden. 

Omsättningen under Q4 19/20 uppgick till 11,5 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 14,2 % jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för året som helhet blev 40, 8 miljoner DKK mot 34,8 miljoner DKK för det senaste räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 17,3 %. 

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q4 19/20 uppgår till 2,5 miljoner DKK mot 0,6 miljoner DKK under Q4 18/19, och för räkenskapsåret som helhet noterar koncernen en framgång för rörelseresultatet (EBITDA) på 3,7 miljoner DKK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till 3,4 miljoner DKK mot ett negativt resultat på 0,4 för räkenskapsåret 18/19. 

Resultatet före skatt för Q4 19/20 uppgår till 1,9 miljoner DKK mot -0,8 miljoner DKK under Q4 18/19, och för räkenskapsåret som helhet beräknas resultatet före skatt bli 1,5 miljoner DKK mot ett underskott på -3,5 miljoner DKK under föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en resultatförbättring på 5 miljoner DKK.
 
Förväntningar på räkenskapsåret 20/21 
Med utgångspunkt i den stigande efterfrågan, det höga kapacitetsutnyttjandet som blir allt bättre samt de stora genombrotten i Sverige och Norge, har vi höga förväntningar på räkenskapsåret 20/21. Freetrailer förväntar sig 

• Att öka släpvagnsbeståndet med ca. 600 släpvagnar under 20/21 till 2 200 släpvagnar (+36 %) 
• Att omsättningen stiger till 47-50 miljoner DKK (+15 % - + 23 %) 
• Att resultatet före skatt utgör 4-5 miljoner DKK (+150% - +213%) 

Coronapandemin kan naturligtvis äventyra dessa utsikter till följd av en avmattning på världsmarknaderna. 

VD, Philip Filipsen kommenterar Helårsrapport:
Räkenskapsåret 19/20 blev på många sätt både spännande och annorlunda för Freetrailer. Från början av året hade Freetrailer ett mål att detta räkenskapsår skulle vara året där antalet släpvagnar på marknaden skulle öka avsevärt, främst genom en ökad spridning på särskilt de svenska och norska marknaderna, samt genom etableringen av de första partneravtalen i Tyskland, som de första på den europeiska marknaden, var en del av planerna.

Antalet uthyrningar slog rekord redan i juli månad 2019 med 41 000 uthyrningar under en enskild månad. Det blev startskottet för en kontinuerlig månatlig YoY-tillväxt på knappt 30 % varje månad. Det totala antalet uthyrningar uppgick till 436 122 under 19/20, vilket motsvarar en tillväxt för året på 28,6 % jämfört med 18/19.

Den fina framgången i aktivitetsintervallet avspeglas i såväl omsättning som intäkter. Omsättningen steg med 17 % till 40,8 miljoner DKK och jag är särskilt stolt över att vi har lyckats vända rörelseresultatet (EBITDA) från ett mindre minus på 0,4 miljoner DKK under 18/19 till ett överskott på 3,4 miljoner DKK under 19/20, medan resultatet före skatt blev 1,5 miljoner DKK – nära förväntade 1,7 miljoner DKK.”
 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD 
e-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA och 24Storage för att nämna några. 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR 

Prenumerera