Kommuniké från FRISQ Holding AB:s årsstämma den 3 maj 2017


Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016 fastställdes.

Styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes. Det innebär att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning. 

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Mats Lindstrand, Anna Frick, Åke Hallman, Per Egon Johansson och Karina Tellinger McNeil. 

Mats Lindstrand omvaldes till styrelseordförande.

Johan Kaijser, Mazars, omvaldes som revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 600,000 kr, varav 200,000 kr till ordförande och 100,000 kr vardera till övriga fyra ledamöter. Årsstämman beslutade att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger 20% av bolagets aktier efter genomförda emissioner. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.


Styrelsen

FRISQ Holding AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magdalena Stenbäck, CFO, tel 08-120 131 21, mail: magdalena.stenback@frisq.se

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga via FRISQ Holdings webbplats, www.frisqholding.se


OM FRISQ

FRISQ utvecklar digitala tjänster för privatpersoner och för vården. FRISQs mål är att utveckla innovativa verktyg som förbättrar tillgången till hälso- och sjukvårdsinformation så att individer kan ta kontroll över sin egen hälsa. Frisq grundades 2009 och tillhör koncernen Frisq Holding AB.

Frisq Holding är sedan oktober 2016 listat på NASDAQ First North under kortnamnet ”FRISQ”. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com, tel 08-454 32 00).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar