Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1b studien med läkemedelskandidaten GT-002

Report this content

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att den andra och avslutande dosgruppen i den kliniska fas 1b-studien med GT-002 i upprepade och stigande doser i friska försökspersoner har slutförts framgångsrikt. Den preliminära analysen visar att läkemedelskandidaten GT-002 har mycket goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil i friska individer.

Gabather utvecklar läkemedelskandidaten GT-002, en selektiv GABAA-stimulerare med en unik verkningsmekanism, som har potential att förbättra behandlingen av flera vanliga psykiatriska diagnoser.

I den dubbelblindade och placebokontrollerade fas 1-studien erhöll 16 friska individer upprepade och ökade doser av GT-002 under sju dagar. Den preliminära analysen visar att GT-002 hade en god säkerhetsprofil och tolererades väl. Läkemedelskandidaten uppvisade en gynnsam farmakokinetisk profil i form av god absorption och distribution i kroppen. Resultaten stärks ytterligare av en god korrelation mellan administrerad dos och uppmätt exponering i analyserade prover. Studieresultaten ska nu analyseras djupare och kommer att utgöra en del av grunden för den vidare kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten. Den slutliga studierapporten väntas bli tillgänglig i slutet av året.

”Vi gläds åt det positiva utfallet från denna kliniska fas1b studie med GT-002. Resultatet utgör en viktig nyckelfaktor inför den fortsatta kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat som har potential att förbättra behandlingen av en rad patientgrupper med psykisk ohälsa.”, säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd

Telefon: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 07.55 den 21a oktober 2020.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar