Gabather inleder klinisk fas 1-studie med läkemedelskandidaten GT-002 i upprepade och stigande doser

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att screeningen av friska försökspersoner har inletts till den kliniska fas 1-studien med GT-002 i upprepade och stigande doser. Studien syftar till att utvärdera läkemedelskandidatens farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet. Gabather förväntas presentera initiala resultat från studien i slutet av 2020.

I den dubbelblindade och placebokontrollerade fas 1-studien kommer friska försökspersoner erhålla upprepad administrering med GT-002 i stigande doser – en så kallad Multiple Ascending Dose (MAD) Study. Studien genomförs i Portugal.

Gabather erhöll tidigare i år ett godkännande från de portugisiska myndigheterna att påbörja studien men valde att senarelägga denna med anledning av covid-19-pandemin. Bolaget har fört en kontinuerlig dialog med myndigheterna och sin samarbetspartner i Portugal för att minimera risken för studieavbrott och därigenom säkerställa en hög datakvalitet och ett tillitbart studieutfall. Initiala resultat från studien förväntas kunna presenteras i slutet av 2020.

”Intensiteten i covid-19-pandemin har dämpats i Portugal och vi kan nu ta nästa steg i den kliniska utvecklingen av vår längst framskridna selektiva GABAA-receptorstimulerare, GT-002. Behovet av nya unika behandlingar av psykiska sjukdomar är stort och vi ser med spänning fram emot resultaten från MAD-studien som lägger grunden för den fortsatta utvecklingen av vår innovativa läkemedelskandidat i patienter”, säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather AB.

Fas 1-studien planeras omfatta 16 friska individer som testats negativt för covid-19. Två dosnivåer av GT-002 kommer att studeras och behandlingstiden uppgår till sju dagar, med en uppföljningsperiod om 30 dagar.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd

Telefon: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.15 den 9e juli 2020.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar