Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Report this content

Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (19) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster  -4 165 (-6 122) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,81 (-1,19) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -2 739 (-5 974) KSEK.
 • Likvida medel per 30 juni 9 756 (25 947) KSEK.

Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (28) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster  -7 886 (-11 042) KSEK.
 • Resultat per aktie -1,53 (-2,14) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -6 893 (-10 798) KSEK.
 • Likvida medel per 30 juni 9 756 (25 947) KSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  Gabather AB erhåller rapport gällande klinisk Fas 1a-studie. Studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad vid oral administrering.

VD har ordet

Den finala rapporten från SAD (Single Ascending Dose) studien där läkemedelskandidaten GT-002 administrerades oralt till friska försökspersoner har granskats och resultaten visar att GT-002 är säker och väl tolererad. De farmakokinetiska egenskaperna är goda och visar på doslinjär exponering, dvs att exponeringen i blod ökar med ökad dos av GT-002. Data från studien kommer ligga till grund för utformandet av den kommande MAD (Multiple Ascending Dose) studien.

MAD studien i friska frivilliga och i patienter kommer primärt undersöka säkerhet och tolerabilitet vid upprepad dosering av GT-002. Studien planeras även innehålla effektparametrar i patienterna (fas1b/2a). Därtill avses studien ha en ”adaptiv design” vilket innebär att de kliniska resultaten utvärderas under studiens gång och att genomförandet av studien, så som dosgrupper och val av patienter, anpassas därefter. Under Q2 har Gabather haft givande dialoger med ett stort antal potentiella partners för den kommande kliniska studien och jag hoppas kunna kommunicera slutgiltig studiedesign inom kort.

Gabather kan även rapportera positiva resultat från tre prekliniska studier som visar att GT-002 har pro-kognitiva egenskaper, vilket visades genom signifikant förbättring av minnesförmågan i friska djur. Dessutom visades substansen signifikant förbättra social kognition samt ha antidepressiva egenskaper. Dessa resultat förstärker de tidigare kommunicerade prekliniska resultaten. Bolaget håller för närvarande på att sammanställa resultaten, vilka kommer publiceras i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Därtill kommer Gabather att presentera resultaten vid mötet för ”American Society for Neuroscience” i Chicago i oktober 2019. Sammanfattningsvis så indikerar resultaten från de pre-kliniska studierna mycket goda möjligheter att utveckla GT-002 för behandling av olika CNS-relaterade sjukdomar.

Parallellt med den planerade kliniska studien där säkerhet och effekt kommer utvärderas, undersöker bolaget möjligheterna att utvärdera effekten av GT-002 vid behandling av mild kognitiv försämring i patienter med Alzheimers sjukdom. I linje med denna strategi har Gabather varit i kontakt med Alzheimers Association i USA och blivit inbjudna att skicka in en ansökan för finansiering av en klinisk studie i patienter med mild kognitiv försämring. Den föreslagna studien syftar till att analysera CNS-biomarkörer samt andra biomarkörer i patienter med prodromal (mild) Alzheimers och effekten av GT-002 på dessa markörer.

Gabather fortsätter att arbeta med att bredda produktportföljen och syntetiserar ett antal nya kandidater från bolagets två patentfamiljer. Dessa kandidater kommer sedan undersökas i in vitro och in vivo studier. Vidare har Gabather skickat in en patentansökan gällande tillverkningsprocessen av GT-002. Detta ger, om ansökan godkänns, ett utökat immaterialrättsligt skydd inför framtida storskalig produktion av kliniskt material.

De positiva resultaten från SAD studien i kombination med en potentiell indikationsexpansion gör GT-002 till en mycket attraktiv kandidat för en potentiell framtida partner- eller licensavtal, vilket vi ser optimistiskt fram emot.

Michael Robin Witt,

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på nya behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för vidare produktutveckling. Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. Gabather har etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABAA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, (gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det andra kvartalet uppgick till 0 (19) KSEK.

Rörelsens kostnader under det andra kvartalet uppgick till ca 4,2 (6,1) MSEK.

Resultat efter finansiella poster under det andra kvartalet uppgick till -4,2 (-6,1) MSEK medan resultat per aktie uppgick till -0,81 SEK (-1,19).

Per den 30 juni 2019 uppgick koncernens likvida medel till 9,8 (25,9) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det andra kvartalet uppgick till -2,7

(-6,0) MSEK. Eget kapital uppgick till 8,0 (25,1) MSEK vid periodens slut vilket ger en soliditet på

72,3 (91,2) %.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det andra kvartalet uppgick till 69 (2) KSEK.

Organisation

Per den 30 juni 2019 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000 personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 42 kronor. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet har 82 795 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44 kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier. Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med den 1 december 2020. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. Då en tredjedel av detta program förfallit utan lösen kvarstår 275 982 teckningsoptioner vilket motsvarar maximalt 69 692 aktier.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram att 152 487 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas ut med 2,87 %.

Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

2019-11-12 Q3 rapport

2020-02-13 Bokslutskommuniké

Framåtriktad information  

Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Denna delårsrapport är sådan information som Gabather AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av VD Michael Robin Witt för offentliggörande den 21a augusti 2019. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar