• news.cision.com/
  • Gasporox/
  • Gasporox AB (publ) informerar om avstämningsdag till 26 augusti 2020 för utdelning av aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ)

Gasporox AB (publ) informerar om avstämningsdag till 26 augusti 2020 för utdelning av aktier i dotterbolaget GPX Medical AB (publ)

Report this content

Gasporox höll den 16 juli extra bolagsstämma där stämman beslutade att dela ut Bolagets samtliga aktier i Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. Styrelsen har idag 13 augusti bestämt att avstämningsdag blir den 26 augusti 2020.

Som beslutades vid Gasporox extra bolagsstämma den 2020-07-16 kommer Gasporox att dela ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical. Styrelsen har nu använt sitt bemyndigande från stämman för att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av GPX Medical aktier till den 26 augusti 2020. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Gasporox är berättigade att erhålla en aktie av samma aktieslag i GPX Medical för varje innehavd Gasporox-aktie. Efter utdelningen per den 26 augusti 2020 äger Gasporox inga aktier i GPX Medical.

Sista dag aktierna i Gasporox handlas inklusive rätt till utdelning i GPX Medical är den 24 augusti 2020. Första dag för handel utan rätt till utdelning är den 25 augusti 2020.

De nya aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares konto den 27 augusti 2020.

En informationsbroschyr har tagits fram med mer praktisk information rörande utdelningen och om GPX Medical. Informationsbroschyren finns som bilaga till pressmeddelandet samt på Gasporox hemsida www.gasporox.se.

Gasporox AB
+46-46 540 50 40
info@gasporox.se

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar: