Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Om förändring på grund av det rådande omvärldsläget avseende spridningen av COVID-19 sker, kan möteslokalen komma att ändras. Bolaget kommer att i så fall meddela detta genom ett pressmeddelande.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

  • ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 juli 2020, och
  • anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 10 juli 2020 skriftligen till Bolaget, Tellusgatan 13, 224 57 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-540 50 40 eller per epost info@gasporox.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 10 juli 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.gasporox.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 480 842 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om utdelning av Bolagets aktier i GPX Medical AB
  8. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkten 2)

Styrelsen föreslår att Ulf Sköld utses som ordförande vid stämman.

Beslut om utdelning av Bolagets aktier i GPX Medical AB (punkten 7)

Som ett led i den meddelade planen att notera Bolagets delägda dotterbolag GPX Medical AB (”GPX Medical”) föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om att dela ut Bolagets samtliga aktier i dotterbolaget GPX Medical vid tidpunkten för avstämningsdagen. Förutsatt att GPX Medical innan avstämningsdagen genomfört en aktiesplit ska en (1) aktie i Bolaget medföra rätt till en (1) aktie i GPX Medical.

Värdet på utdelningen av aktierna i GPX Medical bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Bolagets med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 6 884 475 kronor, baserat på det bokförda värdet vid tidpunkten för detta förslag vilket också förväntas vara det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna i GPX Medical.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen, vilken förväntas infalla i slutet av augusti 2020. Mer information om GPX Medical kommer lämnas i samband med att styrelsen offentliggör avstämningsdagen. 

Per den 31 december 2019 uppgick Bolagets fria egna kapital till 18 940 008 kronor. Något beslut om utdelning har inte fattats sedan dess vilket medför att det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår till 18 940 008 kronor. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i GPX Medical i enlighet med styrelsens förslag bedöms det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgå till 12 055 533 kronor.

Styrelsens bedömning är att utdelningen av aktierna i GPX Medical kvalificeras som en så kallad Lex ASEA-utdelning, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt. Styrelsen kommer söka förhandsbesked från Skatteverket i denna fråga.  

Övrig information

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till utdelningsbeslut inklusive handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga för aktieägarna i Bolagets lokaler på Tellusgatan 13 i Lund, och på Bolaget hemsida (www.gasporox.se) senast från och med torsdagen den 2 juli 2020 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för årsstämma. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Lund den 2 juli 2020

GASPOROX AB (publ)

STYRELSEN

Gasporox AB
+46-46 540 50 40
info@gasporox.se

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar: