Delårsrapport januari-juni 2020

Report this content

Andra kvartalet i korthet

  • Intäkter uppgick till 29,9 (34,0) MSEK för det andra kvartalet vilket är en försämring med 12 procent. Orderingången under perioden uppgick till 26,2 (29,0) MSEK. Försäljningen och orderingången har under kvartalet påverkats av åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. Försäljningen återhämtade sig i slutet av kvartalet vilket minskade tappet i försäljningen jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (­­–3,4) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på ­5,3 procent (–10,1). Kostnaderna har minskat under kvartalet samtidigt som resultatet föregående år innehöll en jämförelsestörande kostnad om –4,1 MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 0,9 (–2,4) MSEK vilket motsvarar resultat per aktie om 0,08 (–0,21) SEK.
  • Betalningsförmågan (likvida medel och outnyttjad checkräkning) har sjunkit till 23,4 MSEK jämfört med 28,6 MSEK per 2020-03-31. Betalningsförmågan per 2019-12-31 uppgick till 17,8 MSEK.

- Andra kvartalet har varit ett utmanande och händelserikt kvartal som givetvis präglats av covid-19 pandemin. Vi har arbetat intensivt både för att hantera situationen men också för att anpassa vår verksamhet och vårt arbetssätt. Det positiva rörelseresultatet i andra kvartalet visar att balansen mellan kostnadsbesparingar för att hantera covid-19 effekter och att fortsatt satsa för framtiden varit bra, säger Mikael Nolborg, vd Guideline Geo.

Rapporten finns tillgänglig på: https://www.guidelinegeo.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020, klockan 08:30 CET.  

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom
fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.