Guideline Geo AB (publ) – företrädesemission övertecknad

Report this content

(NGM: GGEO) Den 6 mars 2018 avslutades teckningstiden i Guideline Geo AB’s företrädesemission av aktier om högst cirka 21,6 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 118 procent. Eftersom företrädesemissionen övertecknades aktiveras inte garantiteckningen. Guideline Geo AB tillförs cirka 20,2 MSEK efter emissionskostnader och ersättning till garantiåtagare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 7 mars 2018.

- Jag vill rikta ett tack till både befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen. Med emissionslikviden kan vi fortsätta att investera i att vidareutveckla vår produktportfölj och erbjudande och därmed växa vår affär i enlighet med vår strategi, säger vd Mikael Nolborg.   

Företrädesemissionen tecknades till 25 379 497,00 SEK motsvarande en teckningsgrad om ca 118%. 19 407 113,00 SEK tecknades med företrädesrätt (motsvarande ca 90%) och 5 972 384,00 SEK tecknades utan företräde. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 7 mars 2018. Eftersom företrädesemissionen övertecknades aktiveras inte garantiteckningen. Ersättning för garantiåtagande uppgår till 6,5 procent av garanterat belopp. Då ingen övertilldelning sker nyemitteras 3 922 879 aktier. Guideline Geo tillförs därmed cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader och ersättning till garantiåtagare om sammanlagt cirka 1,4 MSEK. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets prospekt.

När Guideline Geo AB’s företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 11 428 058 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 11 428 058,20 SEK.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Equity till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas ske i slutet av mars 2018. 

Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 14:45 CET.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Jag vill rikta ett tack till både befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen. Med emissionslikviden kan vi fortsätta att investera i att vidareutveckla vår produktportfölj och erbjudande och därmed växa vår affär i enlighet med vår strategi.
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB