Guideline Geo AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Ett starkt fjärde kvartal bidrar till positivt resultat för helåret 2018 och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Fjärde kvartalet innebär signifikant ökad nettoomsättning, orderingång och rörelseresultat. Nettoförsäljningen är 29% högre än samma period föregående år och visar positiv utveckling på merparten av bolagets marknader. Rörelseresultatet om 6,7 MSEK är 24% högre än samma period föregående år, primärt drivet av den högre nettoomsättning och bättre kostnadskontroll.

Bolaget ser fortsatt med tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på merparten av bolagets marknader, vilket också visas genom högre orderingång än motsvarande kvartal 2017, samt det fortsatta genomförandet av bolagets strategi.

Fjärde kvartalet 2018, oktober - december                                                                  

-       Intäkter: 40,7 (32,7) MSEK

-       Nettoomsättning: 39,7 (30,6) MSEK

-       Rörelseresultat (EBIT): 6,7 (5,4) MSEK

-       Rörelsemarginal: 16,6% (16,7%)

-       Resultatet efter skatt: 4,5 (4,5) MSEK

-       Resultatet per aktie: 0,39 (0,60) SEK

-       Periodens kassaflöde: 2,9 (-0,4) MSEK

-       Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 134,0 (113,1) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,1% (67,3%)

-       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,6 (4,6) MSEK

-       Orderingång: 36,1 (32,5) MSEK 

Helåret 2018, januari - december                                                                                  

-       Intäkter: 125,2 (101,7) MSEK

-       Nettoomsättning: 120,5 (98,0) MSEK

-       Rörelseresultatet (EBIT): 1,5 (-15,7) MSEK

-       Rörelsemarginal: 1,2% (-15,5%)

-       Resultatet efter skatt: 0,5 (-13,2) MSEK

-       Resultatet per aktie: 0,04 (-1,75) SEK

-       Periodens kassaflöde: 3,8 (-1,0) MSEK

-       Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2018 till 134,0 (113,1) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,1% (67,3%)

-       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,6 (4,6) MSEK

-       Orderingång: 114,9 (96,8) MSEK

Vd’s kommentarer

Ett starkt fjärde kvartal visar på fortsatt utveckling i rätt riktning. Nettoförsäljning är 29% högre än samma period föregående år primärt drivet av en stark avslutning på året i Americas och APAC. För helåret 2018 ökar nettoförsäljningen med 23% och visar en positiv utveckling i samtliga regioner. Vi ser att den höga aktivitetsnivå vi har genom exempelvis produktlanseringar och kundaktiviteter ger effekt, och intresset för bolagets produkter är fortsatt hög. Detta avspeglas genom ökad orderingång som för kvartalet är 11% högre än samma period föregående år och den högsta som ett enskilt kvartal uppvisat.

Kvartalet uppvisar också ett starkt rörelseresultat som är 24% högre än samma period föregående år. För helåret 2018 uppnås ett positivt rörelseresultat som är 17,2 MSEK högre än helår 2017. Förbättringarna drivs primärt av ökad försäljning samtidigt som kostnadskontrollen är god. Sammantaget ökar personalkostnader och övriga externa kostnader med 4% 2018, vilket huvud-sakligen beror på högre agentkommissioner samt högre bonusreserveringar varav båda är en följd av ökad försäljning.

Under fjärde kvartalet har stort fokus varit på kundleveranser och genom en mycket stark insats i alla delar av organisationen hanterades den intensiva perioden utan nämnvärda förseningar. I tillägg har arbetet med genomförande av bolagets strategi fortsatt och under kvartalet har arbetet med ett antal utvecklingsprojekt varit intensivt vilket förklarar varför aktiverade utvecklingskostnader är höga under kvartalet. Under kvartalet erhöll bolaget också finansiering från Vinnova om 0,5 MSEK för ett mjukvaruutvecklingsprojekt med syfte att nyttja AI i bolagets produkter, något som är del av bolagets strategiska inriktning, att genom smart mjukvara tillhandahålla beslutsunderlag, för att därigenom bredda den potentiella användar- och kund-basen. Dessutom har ett pågående utvecklingsprojekt kring drönarbaserade GPR-lösningar rönt stort intresse i media.

I tillägg har vi under fjärde kvartalet börjat arbeta i vårt harmoniserade och uppgraderade ERP-system som möjliggör effektiviseringsvinster och bättre stöd i våra administrativa processer. Projektet är därmed avslutat.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 2018 visar att bolaget tar flera steg i rätt riktning och att vi nu går in i 2019 med bättre förutsättningar och momentum i verksamheten.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera