Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-jun 2018

Ett starkt andra kvartal visas genom ökad nettoomsättning, ökad orderingång och förbättrat rörelseresultat. Rörelseresultatet, väsentligt bättre än samma period föregående år, var dock svagt negativt vilket berodde på en något sämre försäljningsmix samt en del kostnader av investeringskaraktär.  

Bolaget ser med stärkt tillförsikt på framtiden, vilket stöds av en fortsatt god aktivitetsnivå på merparten av bolagets marknader och det positiva mottagande som de senast lanserade produkterna fått på marknaden, vilket också visas genom en högre orderingång än motsvarande kvartal 2017.

Andra kvartalet 2018 (april-juni)                                                                                  

-       Intäkter: 32,7 (26,6) MSEK

-       Nettoomsättning: 30,4 (26,2) MSEK

-       Rörelseresultat (EBIT): -0,3 (-4,8) MSEK

-       Rörelsemarginal: -1,0% (-18,2%)

-       Resultatet efter skatt: 0,8 (-3,1) MSEK

-       Resultatet per aktie: 0,07 (-0,41) SEK

-       Periodens kassaflöde: -10,1 (-2,8) MSEK

-       Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 127,4 (115,9) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,7% (68,8%)

-       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,8 (3,8) MSEK

-       Orderingång: 30,9 (24,6) MSEK

Första halvåret 2018 (januari-juni)                                                                              

-       Intäkter: 54,9 (48,6) MSEK

-       Nettoomsättning: 51,6 (47,4) MSEK

-       Rörelseresultatet (EBIT): -8,9 (-13,5) MSEK

-       Rörelsemarginal: -16,2% (-27,8%)

-       Resultatet efter skatt: -6,1 (-10,4) MSEK

-       Resultatet per aktie: -0,54 (-1,39) SEK

-       Periodens kassaflöde: 3,0 (-1,9) MSEK

-       Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 127,4 (115,9) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,7% (68,8%)

-       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,8 (3,8) MSEK

-       Orderingång: 51,8 (44,7) MSEK

Vd’s kommentarer

Sammanfattningsvis, uppvisar det andra kvartalet flera steg i rätt riktning. Efter det traditionellt svagare första kvartalet följer ett starkare andra kvartal där bolaget levererar en högre nettoförsäljning med god utveckling på i princip alla bolagets marknader. Aktivitetsnivån är fortsatt hög med stort intresse för bolagets produkter på merparten av våra marknader. Exempelvis har bolagets nya GPR-lösning MALÅ Easy Locator Pro Widerange HDR, som började levereras under våren, mottagits väl. Detta styrks av orderingången för det andra kvartalet som var 25% högre än samma period föregående år, vilket ger stärkt tillförsikt på framtiden.

Rörelseresultatet förbättrades signifikant, både jämfört med årets första kvartal och jämfört med det andra kvartalet föregående år. Dock var rörelseresultatet svagt negativt i andra kvartalet vilket är en följd av en något sämre försäljningsmix samt en del kostnader av investeringskaraktär, såsom flytt av GPR-utveckling från Malå till Umeå, samt legal konsolidering. Kostnader är fortsatt i fokus. Exempelvis har organisationen justerats och personalstyrkan minskats med 10%.

Genomförandet av bolagets strategi fortgår och under kvartalet slutfördes ett antal viktiga åtgärder: Bolaget förvärvade en exklusiv rättighet till att producera, sälja och marknadsföra instrument för stationär markbaserad TEM-teknologi, beroende på att denna teknologi är viktig inom flera olika tillämpningsområden primärt avseende kartläggning av vatten. Bolaget tecknade avtal gällande distribution av mjukvaran GPR-SLICE för markradarområdet (GPR), vilket gör att bolagets erbjudande stärks, speciellt inom tillämpningsområden såsom infrastruktur och arkeologi. Dessutom tecknades ett avtal med SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) om att bygga ut det befintliga nationella borrkärnearkivet i Malå, samt att under 10 år hyra ut befintligt borrkärnearkiv och utbyggnation, vilket medför stabila positiva kassaflöden.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera