Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-mar 2019

Report this content

Ett starkt första kvartal med intäkter på 29,3 MSEK och rörelseresultat på 0,5 MSEK är ett trendbrott från de senaste tre årens första kvartal med intäkter i intervallet 21-22 MSEK och rörelseresultat på ca -8 MSEK.

Första kvartalet innebär signifikant ökad orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat. Orderingång är 36% högre och nettoförsäljningen är 30% högre än samma period föregående år och visar positiv utveckling på merparten av bolagets marknader. Rörelseresultatet om 0,5 MSEK är 9,1 MSEK högre än samma period föregående år, primärt drivet av högre nettoomsättning, aktiverade utvecklingsutgifter, positiva valutakurseffekter och god kostnadskontroll.

Bolaget ser med stark tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på merparten av bolagets marknader och det fortsatta genomförandet av bolagets strategi.

Första kvartalet 2019, januari - mars

− Intäkter: 29,3 (22,2) MSEK

− Nettoomsättning: 27,6 (21,3) MSEK

− Rörelseresultat (EBIT): 0,5 (-8,6) MSEK

− Rörelsemarginal: 1,7% (-38,6%)

− Resultatet efter skatt: 0,1 (-7,0) MSEK

− Resultatet per aktie: 0,01 (-0,93) SEK

− Periodens kassaflöde: -2,0 (13,1) MSEK

− Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 134,1 (126,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 66,6% (71,5%)

− Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,6 (17,8) MSEK

− Orderingång: 28,4 (20,9) MSEK

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar: