• news.cision.com/
  • Guideline Geo/
  • Guideline Geo AB erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Guideline Geo AB erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Report this content

Guideline Geo AB (publ) (”Guideline Geo” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Nordic Growth Market (”NGM”). Bolagets sista dag för handel på NGM Main Regulated Equity är den 21 augusti 2020. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 24 augusti 2020. Aktieägare i Guideline Geo kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Guideline Geos aktier handlas idag på den reglerade marknaden NGM Main Regulated Equity. Den 15 april 2020 meddelade Bolaget att styrelsen fattat beslut om att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm som är en multilateral handelsplattform (en s.k. MTF) som är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Bolaget har idag erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Nasdaq First Norths beslut är villkorat av (i) att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt (iii) att Bolagets hemsida uppfyller kraven i Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Guideline Geo har med anledning av listbytet upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 31 juli 2020. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Guideline Geos aktier kommer fortsätta handlas under kortnamnet GGEO på Nasdaq First North. Bytet från en reglerad marknad till en MTF innebär i vissa hänseenden att de regelverk som Bolaget har att följa avseende offentliggörande- och bolagsstyrningsfrågor förändras. Resultatet av detta är bland annat att aktieägare i Bolaget inte längre är skyldiga att offentliggöra vissa ägarförändringar genom så kallad flaggningar, att Bolaget inte längre måste offentliggöra regelbunden finansiell information enligt standarden IFRS och att vissa bestämmelser som regleras i lag avseende reglerade marknader istället blir tillämpliga för Bolaget genom så kallad självreglering, avseende exempelvis närståendetransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden.

Vd Mikael Nolborg kommenterar:

”Som vi tidigare meddelat så innebär en listning på First North att bolagets aktier kommer att handlas på en marknadsplats med avsevärt fler bolag, en betydligt större handel och en marknadsplats med bolag vilka bedöms vara mer i linje med Guideline Geos storlek. Avsikten är att aktien skall nå en större publik och därmed få en ökad exponering med en större handelsvolym i aktien till följd. ”

Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. I samband med listbytet har Advokatfirman Lindahl AB agerat Bolagets legala rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 klockan 10:30 CEST.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Main Regulated.

Prenumerera

Dokument & länkar