Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo

(NGM: GGEO) Styrelsen för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity ("Bolaget"), offentliggör kallelse till bolagets extra bolagsstämma.

Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare till extra bolagsstämma fredag den 9 februari 2018, kl. 10.00, som hålls på Marabouparkens konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 Sundbyberg. Registrering sker från kl. 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 2 februari 2018, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredag den 2 februari 2018.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller via post till

Guideline Geo AB (publ), Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredag den 2 februari 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, i original eller som elektronisk kopia. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på hemsidan. Fullmakten i original skickas till bolaget under ovanstående adress, eller som elektronisk kopia till stamma@guidelinegeo.com. Detta bör ske i god tid före stämman. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, i original eller som elektronisk kopia. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 7 505 179. Bolaget innehar 640 140 egna aktier.

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1.     Bolagsstämmans öppnande

2.     Val av stämmoordförande

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

6.     Godkännande av dagordning

7.     Beslut om företrädesemission och dess villkor

8.     Stämmans avslutande

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 708 36 99 00
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar